Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.02.2016

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky na rok 2015:


 

1. poplatok zaprenájom Kultúrneho domu

2. poplatok za obecnýrozhlas

1. Poplatok za prenájom Kultúrneho domu Nová Bystrica

Poplatok sa platí za prenajatie sály v kultúrnom dom a to:

a/ poplatok za prenájom sály/svadba,jubileá, kary/ 50,00 €

b/ poplatok za prenájom kuchynky 20,00 €

c/ poplatok za prenájom kysuckej izby 20,00€

d/ poplatok za prenájom riadu /samostatne/ 10,00 €

e/ poplatok za prenájom sály pri predajných akciách 15,00 €/1 hodina

f/poplatok za prenájom sálypre občanov z obce /schôdze/ 10,00 eur/1hodina

g/ prenájom sály,kuchynky,kysuckej izby pre obecné zložky je bezplatný

h/poplatok za upratovaniesály, kuchynky,kysuckej izby 50,00 eur

 

 

2.Poplatok za obecný rozhlas

a/ hlásenie pre podnikateľov 5,- €

b/ hlásenie pre všetkých jubilantov 0,-€

c/ hlásenie pre občanov z obce Nová Bystrica – podnikatelia - 0 €

3. Spoločné ustanovenia

a/ Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebozánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti,ktorá je predmetom poplatku.

b/ Poplatník platí poplatky správcovi poplatkov - Obci Nová Bystrica ato:

- v hotovosti do pokladne

- poštovou poukážkou

- prevodom na účet Obce Nová Bystrica č.7700126001/5600

c/ Poplatky boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NovejBystrici dňa

9.12.2015

 

zskmojekysucekysucke muzeum