Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovenízákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.


 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Nová Bystrica týmto VZNukladá miestny poplatok zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§3

Predmetúpravy VZN

1. Predmetom tohtovšeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpadypodľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:

a) stanovenie sadzieb poplatkuv nadväznosti na zavedený zber odpadu

b) určenie spôsobu vyrubenia a plateniapoplatku

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženiea odpustenie poplatku.

3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobímpoplatku rozumie kalendárny rok.

§4

Sadzbypoplatku

1. Obec Nová Bystrica stanovuje sadzbu poplatku 0,0329EUR za osobu a kalendárny deň.

2. Obec Nová Bystrica stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,1650eura na jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.V obci Nová Bystrica nie je zavedený množstvový zber.

§6

Postupobce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím nacelé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňanadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§7

Vráteniepoplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časťpoplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiťpoplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok navrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jehopomernej časti sú:

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.:zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnostía pod.)

§9

Zníženiepoplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatokzníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi danepreukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sanezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Nová Bystrica

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnovernédoklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimoobce Nová Bystrica, a to :

a/ potvrdenieštudentského domova alebo internátuo ubytovaní

b/ pri prácivykonávaných mimo trvalého pobytua sú ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo majú prenajatý byt /ajpracujúci na týždňovkách v Českej republike/ - potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, potvrdenie alebo doklad o ubytovaní

c/čestnéprehlásenie od chalupárov a chatárov, ktorí v obci Nová Bystricavlastnia chatu alebo chalupu

3. Ak si v zdaňovacom období poplatníkneuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho rokapodaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľaods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§10

Odpusteniepoplatku

1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatokodpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základepodkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sanezdržiaval na území obce Nová Bystrica

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku súhodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytupoplatníka mimo obce Nová Bystrica, a to :

a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadeniao výkone väzby alebo trestu

b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho službyzdravotnej starostlivosti pobytovou formou

c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálneslužby pobytovou formou

d) doklad o štúdiu v zahraničí

e) pracovné povolenie alebo preukázateľný doklado pobyte v zahraničí

f) potvrdenie o zaplatení vyrubenéhopoplatku v obci, kde sa zdržiava a býva /osoby, ktoré majúv obci Nová Bystrica trvalý pobyt, ale z obce sú odsťahované/

g) čestné prehlásenie, že rodinný dom jeschátraný a neobývateľný /osoby, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v obciNová Bystrica, ale nemajú v obci Nová Bystrica trvalý pobyt/

3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nieje v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiťaj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiťčestným vyhlásením poplatníka.

4. Ak si v zdaňovacom období poplatníkneuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.5. príslušného kalendárneho rokapodaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľaods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

§11

Postup obce proti tvrdosti zákona

Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubenýpoplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušujeVšeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 8/2014

§ 13

Záverečnéu stanovenie

Obecné zastupiteľstvo v NovejBystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 9.12.2015 uznesením č. 6/2015/B a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Návrh VZN bo zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.    

 

zskmojekysucekysucke muzeum