Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecnézastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnejdani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN zavádza miestnu daň zaužívanie verejného priestranstva.

§3

Predmetúpravy VZN

Predmetomtohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani zaužívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4

Vymedzenie predmetu dane

1. Predmetom dane za užívanie verejnéhopriestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN súverejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:

a) Parkovisko pred Obecným úradom

b) Parkovisko pred Domom služieb

c) Parkovisko pred kostolom

3. Osobitným spôsobom užívania verejnéhopriestranstva sa rozumie:umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanieslužieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia,zariadeniacirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky,trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

§ 5

Sadzby dane

1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu daneza užívanie verejného priestranstva za každý začatý deň, za predajný stánok do 10 m2 z príležitosti hodov, jarmokova iných a iných kultúrnych a spoločenských podujatí:

a) 50,00 EUR za predajné stánky s alkoholickýminápojmi

b) 15,00 EUR za predajné stánkys medovníkmi, cukrovou vatou, pukancami, suvenírmi, balónmi, ovocím,zeleninou, umeleckými predmetmi, hračkami, knihami, remeselníckymi výrobkami

c) 15,00 EUR za predajné stánky s priemyselným tovarom– obuv, textil, kožená galentéria, elektronika,

d) 20,00 EUR – občerstvenie bez alkoholickýchnápojov

e) Za užívanie verejného priestranstva naumiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotoča a iných atrakcí

- Za malý kolotoč 35,00 eur/nedeľa

- Za malý kolotoč 5,00 eur/ostatné dni

- Za veľký kolotoč 70,00 eur/nedeľa

- Za veľký kolotoč 10,00 eur/ostatné dni

2. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu daneza užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívanéhoverejného priestranstva a za každý aj začatý deň:

a/ za umiestnenie stavebnéhozariadenia 0,50 eur

b/ skládka tuhých palív 0,50 eur

c/ skládka stavebného materiálua iného materiálu 0,50 eur

d/ za umiestnenie komunálneho odpadu0,50 eur

e/ za dlhodobé odstavenie - za parkovanie nákladných vozidiel naverejných priestranstvách na dlhšiu dobu ako

1 deň 1,00 eur

3. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu daneza poskytovanie služieb alebo predaj tovaru – za každý aj začatý deň /začatýdeň sa považuje ako celý deň/ - stanovuje sa paušálna sadzba:

a/ osobné auto 10,00 eur /celkováhmotnosť do 3,50 t/ -

1 DEŇ

b/ nákladné auto 15,00 eur – 1 DEŇ

c/ osobné auto 30,00 eur – 1 MESIAC

d/ nákladné auto 50,00 eur – 1 MESIAC

e/ osobné auto 150,00 eur – 1 POLROK

f/ nákladné auto 200,00 eur – 1 POLROK

g/ osobné auto 250,00 eur – 1 ROK

h/ nákladné auto 300,00 eur – 1 ROK

§ 6

Náležitostioznamovacej povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámerosobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deňvzniku daňovej povinnosti.

2. V oznámení daňovník uvedie:

a) fyzická osoba- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

b) právnickáosoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

c) údajerozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberuužívania verejného priestranstva.

§ 7

Oslobodenieod dane

Od dane za užívanieverejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoréužívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie, z ktorých je výťažok v celomrozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálneakcie usporiadané bez vyberania vstupného

c) predvádzanie ľudovo-umeleckých predmetov nakultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch

d/ umiestnenie skládky tuhých palív na kratší čas ako 24 hodín

§ 9

Zrušovacieustanovenie

Týmto VZN sa zrušujeVšeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 7/2014.

§ 10

Záverečnéustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v NovejBystrici sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 9.12.2015 uznesením č.6/2015/B a toto VZN nadobúdaúčinnosť dňom 1.1.2016.

Návrh VZNbol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní pred zasadaním OZ.

 

zskmojekysucekysucke muzeum