Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.02.2016
Obec Nová Bystrica     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7,  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

 

§ 1

Základné  ustanovenie

 

  1. Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v ád z a  s účinnosťou od 1. januára

d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

 

§  2

Základ dane

 

Správca dane ustanovuje na území obce Nová Bystrica  hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,0647 € /m2 v kat. území Harvelka,

§ 3

Sadzba dane

(1) Správca dane určuje na území obce Nová Bystrica  pre  pozemky uvedené v § 6 ods. 1  zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,30 %,

b/ záhrady 0,30%

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,10%,

e/ stavebné pozemky 0,30 %

 

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane

 

1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Nová Bystrica  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

 

a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,060 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,700 € za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu,

d) 0,250 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,250 € za stavby hromadných garáží,

f)  0,250 €  za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

g) 0,500 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

h) 0,900 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

i) 0,200 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f).

 

(2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

 

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

(1)  Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov za nebytové priestory na území obce Nová Bystrica   za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom

a/0,050 € za byty v bytových domoch

b/ 0,050 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely   

c/ 0,900 € za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť,

d 0,250 € za  nebytové priestory slúžiace ako garáž.

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,

b/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

 

(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje:

 

  1. stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene, osvetové zariadenia

 

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy xxx eur nebude vyrubovať.

 

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2015 č. 5/2014.

 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica    sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2015 uznieslo dňa 16.12.2015 uznesením č. 6/2015/B.

 

§ 9

Účinnosť

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

zskmojekysucekysucke muzeum