Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom: „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“, 

Projekt bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Partner projektu: Gmina Rajcza (http://www.rajcza.pl/)

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0175/17

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 631 153,84 Eur (536 480,75 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 58 762,81 Eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky).

Výška schválených výdavkov pre Obec Nová Bystrica: 587 628,10 Eur (499 483,87 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Obdobie realizácie: 12/2019 – 11/2021

Po schválení zmeny v projekte bolo obdobie realizácie tohto projektu predĺžené do 11/2022.

Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie ochrany a propagácie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva Rajcze a Novej Bystrice

Stručný opis projektu:

Základným motívom projektu je zvýšenie povedomia obyvateľstva i návštevníkov cezhraničného regiónu - t.j. územia oboch partnerských obcí, o kultúrnych a prírodných hodnotách a o ich ochrane. Toto dosiahneme aktivitami zameranými na zvýšenie atraktivity regiónu a zvýšenie propagácie.

Atraktivitu i povedomie o ochrane zvýšime:

1) novou turistickou infraštruktúrou - nová rozhľadňa a lezecká stena na spoločnej turistickej trase,

2) novou elektronickou službou - aplikácia na vyhľadávanie turistických trás, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií v 4jazykoch,

3) novými spoločnými podujatiami - na podporu aktívneho spoznávania prírody a kultúrnych hodnôt a

4) základnou publicitou projektu, ktorá podporí informovanosť o projekte, o spolupráci obcí Rajcza a Nová Bystrica, o finančnej podpore Európskej únie a zároveň o samotnom kultúrnom a prírodnom dedičstve na území oboch partnerov.

Projekt je dôležitý ako rozšírenie už existujúcej spolupráce oboch partnerov a vytvorenie tak uceleného produktu v záujme efektívnej ochrany a prezentácie spoločných hodnôt.

Cezhraničný dopad projektu:

Realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi. Stretnutia v rámci projektu prispejú tiež k vytvoreniu ďalšej hospodárskej spolupráce medzi občanmi partnerských obcí. Projekt bude implementovaný na oboch stranách hranice, výhody plynúce z implementácie projektu budú viditeľne na oboch stranách hranice - v rámci projektu bude zmodernizovaná infraštruktúra. Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný. Jedným z dôležitých cieľov projektu je ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce verejných a komunitných inštitúcií a podnikateľov. Partneri z oboch krajín boli zapojení do prípravy a budú zapojení do realizácie a vyúčtovania projektu a to vecne, organizačne, ako aj finančne.

Cezhraničný efekt sa týka aj turistov, ktorí budú vnímať región ako jeden celok a to vďaka trase, ktorá vedie medzi našimi obcami a taktiež vďaka možnosti spoznať región, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo.

Projekt má vplyv aj na miestne obyvateľstvo, pretože pre nich sa projektom prispeje k uchovaniu ich vlastného kultúrneho a prírodného dedičstva.

Projektom sa vytvorí jedna spoločná turistická trasa s atrakciami, ktorou môžu jednoducho a plynule prechádzať vlastným a susedným regiónom, tak sa opäť prispeje k odbúravaniu bariér hraníc, jazykov a národov.

Investícia v Novej Bystrici:

Predmetom investície je realizácia prvkov infraštruktúry kultúrneho a prírodného dedičstva a to:

- výstavba novej rozhľadne - bude slúžiť ako orientačný bod a atrakcia pre spoznávanie prírodných krás pohraničia;

- vybudovanie lezeckej steny v rámci oddychovej zóny ako súčasť turistickej trasy spájajúcej oboch partnerov – bude súčasťou oddychového miesta na turistickej trase a bude použiteľná zdarma v rámci podpory aktívneho spoznávania prírodných hodnôt regiónu;

- zreštaurovanie a rekonštrukcia existujúcej kaplnky, ako významného historického prvku územia obce a súčasť kultúrneho dedičstva;

- výstavba repliky starej vidieckej tradičnej drevenice z roku 1876, za účelom prezentácie miestnej architektúry a ľudových zvykov a tradícií (taktiež bude súčasťou oddychovej zóny multifunkčného areálu).

 

zskmojekysucekysucke muzeum