Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfInformácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Obci Nová Bystrica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

 

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
2014-2020, plánuje obec Nová Bystrica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.


V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v
budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb
plánujeme poskytnúť priestory pre:

 
 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu
plného prípadne polovičného pracovného úväzku
 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu
plného prípadne polovičného pracovného úväzku
 lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu
ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku
 lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-
pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku


Ďalej uvažujeme v prípade záujmu aj s vytvorením priestorov pre:


 lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v
rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 
 lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu
ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára
 iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre
prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom
odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby
ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )
 sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v
oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a
dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým
základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).


Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku
s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2020 – 12/2021 s následným predpokladaným
spustením prevádzky CIZS k 01/2022.


Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Nová Bystrica, Stará Bystrica,
Klubina, Radôstka, Lutiše.


Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na
predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku:


http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=14824


V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, kontaktujte túto osobu: Ing.
Jozefa Balačina, tel. 0910 975 536, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ktorý Vám poskytne detailné
informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 16.12.2019, resp. čo najskôr,aby bolo
možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať a nastaviť podmienky účasti
v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.


Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 31.12.2019 v zmysle aktuálne platnej
vyhlásenej výzvy na projektové zámery.
V Novej Bystrici dňa 25.11.2019

zskmojekysucekysucke muzeum