Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

„Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Partner projektu: Gmina Rajcza
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0049/16

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 819 273,79 Eur, (696 382,67 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja)
Výška schválených výdavkov pre Obec Nová Bystrica: 590 946,42 Eur.

 

Hlavný cieľ projektu: „Ochrana, zintenzívnenie a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“

Stručný opis projektu:
Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Spoločným znakom obcí je najmä vývoj v období Valašskej kolonizácie, čo poznačilo vzhľad krajiny i spôsob života. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne
nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci geografická poloha cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda k zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt.
Medzi obcami je jestvujúca cezhraničná turistická pešia trasa, túto chceme zatraktívniť, vybaviť prvkami infraštruktúry cestovného ruchu, upraviť terén, aby bola ľahšie priechodná. Súčasne chceme motivovať turistov na využívanie tejto trasy, tým, že na jej konci budú objekty na zachovanie kultúrneho dedičstva. V Gmina Rajcza maľovaný historický chodník a
maketa Valašskej dediny, v Novej Bystrici zase amfiteáter, špeciálna lávka cez rieku vedúca k cezhraničnej cyklotrase.
Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného turistického dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite. Súčasne zavedieme rad podujatí na zachovanie kultúrneho dedičstva zameraných na všetky vekové kategórie. V Rajczi sa zorganizuje kultúrne podujatie s ohľadom na valašskú kultúru, osídlenie a kuchyňu, v Novej Bystrici so zameraním na folklór, hudbu, tanec, zvyky.

Cezhraničný dopad projektu:
Cezhraničný dopad sa týka najmä miestneho obyvateľstvo. Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, aktivity ochrany kultúrneho dedičstva, teda kultúrne podujatia sú určené a budú na nich participovať deti, mládež, dospelí ale i seniori. Sumár obyvateľov oboch obcí tak dáva 2862 (SK) + 9059 (PL) = 11 921 obyvateľov.
Projekt zapája do aktívnej cezhraničnej spolupráce 2 samosprávy - Obec Nová Bystrica a Gminu Rajcza.
Cezhraničnými výstupmi projektu sú tiež zdokonalený cezhraničný chodník a na ňom vybudovaná infraštruktúra: maketa Valašskej dediny, maľovaný historický chodník, amfiteáter, lávka, vyhliadková veža, odpočívadlo, informačné tabule.
Hmatateľný bude i nárast turistov v našich obciach, ktorých pritiahne zatraktívnená ponuka cestovného ruchu a možnosť realizovať voľnočasové aktivity.

 

Investícia v Novej Bystrici:
Investícia sa skladá z týchto častí:
- nové spevnené plochy a chodníky pre peších na verejnom priestranstve, kde prechádza existujúca cyklotrasa, modernizuje a buduje sa ďalšia cezhraničná infraštruktúra
- turistický chodník, vedúci z obce na hranicu s Rajczou (modernizácia, terénne práce, spevňovanie povrchov..) v dĺžke 2,347 km
- lávka cez rieku, prepája existujúcu cyklotrasu s centrom obce (veľmi špecifická lávka s lanovkou)
- amfiteáter - infraštrukturálne zázemie na konanie podujatí ochrany kultúrneho dedičstva, kryté pódium s dvoma priľahlými zrubovými stavbami.

05.09.2018

pdfZmluva_o_dielo_pre_časť_č.1.pdf321.03 KB

pdfZmluva_o_dielo_pre_časť_č.2.pdf321.25 KB

pdfMandatna_zmluva_st.dozor_1.pdf376.44 KB

12.10.2018

pdfZmluva_o_dielo_pre_časť_č_3.pdf509.02 KB

zskmojekysucekysucke muzeum