Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Obec Nová Bystrica ako vlastník verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2017.

 

 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2017 4 minimálne a 1 úplný rozbor.

Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfProtokol_o_skúške_č._1852017PV.pdf81.96 KB

pdfProtokol_o_skúške_č._6202017PV.pdf82.60 KB

pdfProtokol_o_skúške_č._10962017PV.pdf519.46 KB

pdfProtokol_o_skúške_č._19202017PV.pdf379.97 KB

pdfProtokol_o_skúške_č._25472017PV.pdf380.20 KB

 

zskmojekysucekysucke muzeum