Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.10.2014
Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka a vsúlade s uznesením ObZ

č. 5 /2014/B/7 zo dňa 24.09. 2014

obchodnú verejnú súťaž

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvyo prevode nehnuteľného majetku - stavebných pozemkov vo vlastníctve obce NováBystrica v lokalite u Korčeka v k.ú. Nová Bystrica na LV 937 za účelom výstavby rodinných domov

 


Oznmenie_k_Obchodnej_verejnej_sai_vyhlsenej_da_10.pdf


Vyhlasovateľ
:

Úradný názov: Obec Nová Bystrica

Sídlo: Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica

Obec: Nová Bystrica

Zastúpenie: Ing.Jozef Balačin, starosta obce

IČO: 00314145

Bankové spojenie: Primabanka a.s. Slovensko

Číslo účtu: 7700126001/5600

Kontaktné miesto: Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Balačin

e-mail: jozef.balacin @ novabystrica.sk

adresa internetovej stránky: www.novabystrica.sk

číslo telefónu: 041/4397195, 0910 975 536


Predmet obchodnej verejnej súťaže: stavebné pozemky v k.ú. Nová Bystrica na LV 937, lokalita u Korčeka a to parcely:

1. KNC 4702/128 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 112 m2 a KN C 4702/126 orná pôda o výmere 615 m2, spolu zastavebný pozemok 727 m2

2. KNC 4702/129 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 177 m2 a KN C 4702/127 orná pôda o výmere 493 m2, spolu zastavebný pozemok 670 m2

3. KNC 4702/2 zastavané plochy a nádvoria ovýmere 499 m2

4. KNC 4702/132 orná pôda o výmere 496 m2

5. KNC 4702/131 trvalé trávne porasty o výmere 408 m2

/viď príloha/


Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) stavebný pozemok obec odpredá za účelom výstavby rodinného domu,

b) v prípade stavebných pozemkov, o ktoré prejavilo záujem viac žiadateľov,sa uprednostní žiadateľ s najvyššou cenovou ponukou,

c) minimálna kúpna cena je 10 ,- €/m²,

d) kupujúci je povinný na účet obce č. ú. 7700126001/5600, vedený v Prima banka a.s. Slovensko, zložiť čiastku vo výške1.000,- € ako zábezpeku v termínezverejnenia obchodnej verejnej súťaže, najneskôr však v deň ukončenia obchodnejverejnej súťaže. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže vprípade, ak úspešný uchádzač od kúpy odstúpi. Neúspešným záujemcom sa finančnéprostriedky vrátia do 14 dní po otvorení obálok. Úspešnému záujemcovi sa zábezpekazapočíta do kúpnej ceny. Navrhovateľ je povinný v prihláške do súťaže uviesťčíslo účtu, na ktorý má byť finančná zábezpeka vrátená v prípade neúspešnosti vsúťaži. V prípade, že navrhovateľ takéto číslo účtu neuvedie, bude finančnázábezpeka vrátená na číslo účtu, z ktorého bola zábezpeka uhradená.


1. Verejná obchodná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovejstránke obce www.novabystrica.sk, na úradnej tabuli obce Nová Bystrica azverejnením v regionálnej tlači: Týždenník Kysuce.

Doba zverejnenia: od 10. 10. 2014 do 31. 10. 2014.

Žiadateľ predloží písomnú ponuku vzalepenej obálke viditeľne označenej heslom

„ Neotvárať – odpredaj pozemkov u Korčeka„

spolu s prílohami:

- vyplnený formulár – prihláška do obchodnej verejnej súťaže - návrh nauzatvorenie

kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce NováBystrica

- čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadnezáväzky voči

obci, štátu, daňovému úradu apoisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má,

uvedie výšku záväzku, veriteľa astručné odôvodnenie záväzku.


2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou na adresu:

Obec Nová Bystrica, Obecný úrad657, 02305 Nová Bystrica ;

príp. podať osobne na podateľňu Obecného úradu počas úradných hodín.


3. Lehota na podávanie návrhov končí dňom 7. 11. 2014


4. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 10. 11. 2014, pričom jediným kritériom hodnotenia je najvyššiaponúknutá cena. Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 3-členná komisiamenovaná obecným zastupiteľstvom uznesením č. 5/2014/B/8 zo dňa 24.9.2014. Zanajvhodnejší bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažnépodmienky určené vyhlasovateľom a výška cenovej ponuky bude najvyššia. Vyhodnotenieverejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do10 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti a súčasne nainternetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola verejná obchodná súťaž vyhlásená,bude zverejnený úspešný navrhovateľ. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnejverejnej súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.


5. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému navrhovateľovi bude v lehotedo 30 dní od ukončenia súťaže. Po vzájomnom odsúhlasení kúpnej zmluvy budenavrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne zmluvu podpísal a zároveň pripodpise zmluvy kúpnu cenu uhradil. Podanie návrhov na vklad do katastranehnuteľností bude v lehote do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim.Návrh podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 €hradí kupujúci. Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu v stanovenejlehote alebo nedodrží stanovené lehoty, bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpeniezáujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazných navrhovateľoch v poradí určenomkomisiou pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. Zábezpeka saprvému úspešnému uchádzačovi v takom prípade nevracia. Navrhovateľ môžepredložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zosúťaže vylúčené. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, zasplnenia súťažných podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu. Obhliadkanehnuteľností na mieste samom bude záujemcom umožnená vyhlasovateľom.Záujemcovia si účasť na obhliadke môžu dohodnúť s povereným zamestnancomObecného úradu v Novej Bystrici, výlučne v pracovné dni od 8,00 hod. do14,00 hod., pričom náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.


6. Vyhlasovateľsi vyhradzuje právo

a) odmietnuťvšetky predložené návrhy,

b) obchodnúverejnú súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu,

c) ukončiť ju ako neúspešnú,

d) alebopredĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku.

Časový harmonogram obchodnejverejnej súťaže:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 10. 10. 2014

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže: 7. 11. 2014

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 10. 11. 2014


Prílohy:
1.grafické znázornenie ponúkaných stavebných pozemkov

2. čestné vyhlásenie fyzickej osoby, resp.právnickej osoby

 

Prloha_._1.pdf 

Prloha_._2.pdf  

zskmojekysucekysucke muzeum