Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfObec Nová Bystrica so sídlom Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer odpredaja majetku, a to:

pozemok parcelu č.: CKN 4895 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2 v k. ú. Nová Bystrica, zapísaná na Liste vlastníctva č. 937

do vlastníctva:

Miroslav Držiak a manž. Eva Držiaková, bytom Nová Bystrica 851, 023 05 Nová Bystrica

ako prípad hodný osobitného zreteľa:

obhliadkou a zameraním bolo zistené, že pozemok je oplotený, dlhodobo užívaný a je vyžadované vyriešiť právny stav.

Zámer zverejnený na úradnej tabuli obce, centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a webovom sídle obce dňa: 23.06.2023

Zámer zvesený dňa:

V Novej Bystrici dňa 23.06.2023

pdfZámer o odpredaj parcely z_dôvodu_hodného_
osobitného_zreteľa_-_Miroslav_Držiak_a_manž._Eva.pdf
173.27 KB

zskmojekysucekysucke muzeum