Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamV súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023.

KONTROLY:

1.       Kontrolu stavu a vývoja dlhu Obce Nová Bystrica v zmysle § 17 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

2.       Kontrola prísne zúčtovateľných tlačív a ich následné zúčtovanie v pokladnici obce a kontrola pokladnice obce k dátumu výkonu kontroly

3.       Kontrola plnenia príjmovej časti rozpočtu obce z prenájmu priestorov kultúrneho domu a dane za verejné priestranstvá za 1. polrok 2023

 

STANOVISKÁ A INÁ ČINNOSŤ:

1.       Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a roky 2025 a 2026.

2.       Vykonávanie metodickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.

3.       Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

4.       Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, nariadení obce

5.       Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18f ods. 1/písm. h zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany oprávnenej osoby ako aj zo strany povinných osôb.

V Novej Bystrici, dňa 06. 06. 2023

 

Anna Chovancová

Hlavná kontrolórka obce

Nová Bystrica

zskmojekysucekysucke muzeum