Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody Vám oznamuje o uskutočnení prerokovania návrhu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody Vám oznamujeme, že dňa 02. marca 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV), s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 13879/16 v katastrálnom území (k. ú.) Oščadnica, parcely č. 8098- časť, 8106- časť v k. ú. Lutiše a parcelu č. 91/9 v k. ú. Harvelka.

Prerokovania, ktoré bude z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutočnia dňa 02. marca 2023 so začiatkom o 10:00 na obecnom úrade v obci Lutiše, Lutiše 66, 013 05 Lutiše a dňa 02. marca 2023 so začiatkom o 14:30 v Kultúrnom dome v obci Oščadnica, Námestie Martina Bernáta 759, 023 01 Oščadnica, podľa programu:

  1. základné údaje o SKUEV0288 Kysucké Beskydy
  2. odôvodnenie zaradenia vyššie uvedených parciel SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu ÚEV
  3. obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia vyššie uvedených parciel SKUEV0288 Kysucké Beskydy
  4. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
  5. vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k návrhu.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva - https://www.minzp.sk/uradna-tabula/eu-uzemia/.

Prílohami tohto oznámenia sú mapy s vyznačením vybraných parciel podľa registra „C“ katastra nehnuteľností, ktoré celé alebo časťou majú byť zaradené v rámci SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu ÚEV. Prílohou tohto oznámenia je aj zoznam vybraných parciel podľa registra „C“ katastra nehnuteľností, resp. pre úplnosť, tam, kde nie je založený list vlastníctva podľa registra „C“, aj zoznam dotknutých parciel podľa registra „E“ katastra nehnuteľností, ktoré celé alebo časťou majú byť zaradené do SKUEV0288 Kysucké Beskydy.

Bližšie informácie o prerokovaní Vám môže poskytnúť Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce (kontaktná osoba: Ing. Ján Korňan, tel. č.: 041/433 56 06, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), resp. Okresný úrad v sídle kraja Žilina (kontaktná osoba: Ing. Tomáš Ďurian, tel. č.: 041/733 5672, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

pdfOznámenie_MŽP_SR_SKUEV0288_Kysucke_Beskydy.pdf643.56 KB

pdfPríloha_mapy_SKUEV0288_Kysucke_Beskydy.pdf2.44 MB

pdfZoznam_parciel_KN-C_a_KN-E_SKUEV0288_Kysucke_Beskydy.pdf204.24 KB

zskmojekysucekysucke muzeum