Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfSpráva o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán regiónu Žilinského kraja

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, doručil dňa 10. 11. 2022 Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek prostredia kraja, na úsek EIA podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

file:///C:/Users/Admin/Downloads/soh-up-regionu-zk--1.pdf

            Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční 09. 12. 2022 o 10,00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 – 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel. č. 041/733 5696.

pdfSpráva_o_hodnotení_strategického_dokumentu_-_ÚP_ŽSK_Cast_1.pdf3.08 MB

pdfSpráva_o_hodnotení_strategického_dokumentu_-_ÚP_ŽSK_Cast_2.pdf3.04 MB

pdfSpráva_o_hodnotení_strategického_dokumentu_-_ÚP_ŽSK_Cast_3.pdf1.35 MB

zskmojekysucekysucke muzeum