Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznam

Na základe vydaného kolaudačného rozhodnutia, právoplatného dňa 22.8.2022 pre stavbu „Nová Bystrica Veľký potok IV. etapa“, Vás obec Nová Bystrica vyzýva na pripojenie sa k verejnému vodovodu v zjednodušenom režime.

 

V rámci výstavby verejného vodovodu boli pre každú nehnuteľnosť podľa projektovej dokumentácie  vybudované odbočenia z verejného vodovodu ukončené mimo komunikácie. Jedno odbočenie slúži výhradne pre jednu nehnuteľnosť. Pre dodávku vody, vlastník nehnuteľnosti vybuduje na svoje náklady vodovodnú prípojku. Pre napojenie novej vodovodnej prípojky je potrebné dodržať nasledovné:

 

Postup pripojenia sa na verejný vodovod:

 1. Budúci odberateľ pred pripojením sa na verejný vodovod (ďalej VV) podá písomnú žiadosť o pripojenie sa na verejný vodovod (žiadosť sa nachádza na obecnom úrade a na webovej stránke obce), ku ktorej doloží zakreslenú trasu vodovodnej prípojky a prílohy k žiadosti (kópia listu vlastníctva pripájanej nehnuteľnosti – stačí LV z portálu: katasterportal.sk, https://zbgis.skgeodesy.sk/, kópiu katastrálnej mapy so zakreslením trasy vodovodnej prípojky odberateľa.
 1. Žiadateľ odovzdá žiadosť aj s prílohami na Obecnom úrade Nová Bystrica – p. Kocifajovej Marianny (č. tel: 0903 790 227). Na základe podanej žiadosti budú stanovené podmienky pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod.
 1. Po vydaní podmienok pripojenia si žiadateľ vybuduje sám, na vlastné náklady, vodovodnú prípojku odberateľa, vrátane šachty podľa určených podmienok. Obecný podnik obce Nová Bystrica ako prevádzkovateľ VV uskutoční pripojenie na VV až po zrealizovaní zemných a výkopových prác súvisiacich s pripojením vodovodnej prípojky na VV vrátane výkopových prác súvisiacich s osadením vodomernej šachty; v prípade, že tieto výkopové práce sa realizujú v miestach, ktorých nie je žiadateľ vlastníkom (napr. komunikácia, susedný pozemok), je potrebné zo strany žiadateľa vybaviť si povolenie od vlastníka (napr. od správcu komunikácie, súhlas vlastníka susedného pozemku – dohoda o zriadení časti VP na cudzom pozemku, dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení VP- je nutné podpisy overiť, potrebné informácie ako postupovať Vám poskytne p. Kocifajová – kontakt 0903 790 227). Vysporiadanie vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov zabezpečuje výhradne žiadateľ.

 

 1. Po vybudovaní vodovodnej prípojky, osadení šachty, žiadateľ podá žiadosť „Prihlášku k odberu vody z verejného vodovodu“, na základe ktorej sa vypracuje „Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu“.
 1. Po podpísaní tejto zmluvy si žiadateľ dohodne termín montáže vodomernej zostavy, vrátane vodomeru a spustenie dodávky vody z VV – u p. Kocifajovej Marianny č. tel: 0903 790 227, príp. osobne. Prevádzkovateľ za účasti žiadateľa zrealizuje dohodnuté montážne práce. Žiadateľ realizáciu prác potvrdí na montážnom liste vodomera.

 

Čo sa stane ak sa nepripojím do 2 rokov odo dňa doručenia výzvy?

Po uplynutí 2 rokov odo dňa zaslania výzvy bude pripojenie prebiehať nasledovne:

Bude potrebné požiadať vlastníka/prevádzkovateľa vodovodu o stanovenie technických podmienok  pripojenia – bod napojenia a následne sa bude vyžadovať predloženie projektovej dokumentácie na vodovodnú prípojku, vyjadrenie vlastníka/prevádzkovateľa verejného vodovodu k projektovej dokumentácii a stanovisko stavebného úradu.

 

Technické podmienky pripojenia

Vodovodnú prípojku odberateľa, vrátane šachty, zriaďuje vlastník nehnuteľnosti/budúci odberateľ sám na vlastné náklady.

 1. Nehnuteľnosť sa na verejný vodovod pripája jednou samostatnou vodovodnou prípojkou odberateľa.
 1. Odberateľ nesmie prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou ani v rámci vnútornej inštalácie, j. ak má odberateľ zriadený vlastný odber vody, tento musí mať samostatný vnútorný rozvod. Voda z VV sa nesmie vo vnútornom vodovodnom systéme miešať s vodou z vlastného zdroja vody.
 1. Za odber z verejného vodovodu platí odberateľ vlastníkovi verejného vodovodu vodné podľa meradla (vodomeru), ktoré je osadené na vodovodnej prípojke. Meradlo je príslušenstvom verejného vodovodu.
 1. Vodomernú šachtu (VŠ) na vodovodnej prípojke je žiadateľ povinný vybudovať podľa typovej schémy prevádzkovateľa VV a to max. 1 meter za hranicou pozemku (nehnuteľnosti), avšak max. do 10 metrov od bodu napojenia na VV. Žiadateľ je povinný VŠ zabezpečiť tak, aby nedošlo ku poškodeniu meradla (ochrana proti zamrznutiu a mechanickému poškodeniu). Vodomerná šachta musí byť vodotesná, odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná a musí spĺňať kritéria pre ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Vodomerná šachta je vo vlastníctve žiadateľa.

Neprípustné je použitie ktoréhokoľvek typu stojanovej plastovej vodomernej šachty (t. j. šachty, ktorá je rozmerovo a konštrukčne určená na montáž vodomeru len z vonkajšieho priestoru)

 

 1. Dodávku, montáž vodomernej zostavy a osadenie vodomeru v zriadenej vodomernej šachte realizuje prevádzkovateľ VV, na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Všetky práce súvisiace s realizáciou časti vodovodnej prípojky od vodomernej šachty po pripájaný objekt a uloženie potrubia prípojky realizuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.
 1. Výkop potrubia vodovodnej prípojky za vodomernou šachtou musí byť realizovaný v jednotnom stúpajúcom spáde (cca 3 ‰), klesajúci spád je povolený len v prípade, ak to nepovoľujú miestne podmienky.
 1. Žiadateľ zabezpečí zasypanie dna ryhy pod vodovodnou prípojkou vrstvou zhutneného pieskového lôžka príp. štrkopiesku vo výške 150 mm, taktiež zabezpečí obsyp veľkosť zrna materiálu max. 8 mm vodovodnej prípojky do výšky 300 mm, Zabezpečí úpravu terénu, vozovky do pôvodného stavu.
 1. Žiadateľ je povinný zistiť existenciu iných inžinierskych sietí v ochrannom pásme VV a v trase plánovaných prípojok a zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie týchto podzemných sietí,

pdfPrihláška_k_odberu_vody_-_Nová_Bystrica.pdf1014.16 KB

pdfŽiadosť_o_zriadenie_VP_Nová_Bystrica.pdf1.03 MB

zskmojekysucekysucke muzeum