Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

13.04.2022

Vážení spoluobčania, spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej SEVAK) vyzýva vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejný vodovod (časť od Podoliny do Kohúta a u Rajnohy), verejnú kanalizáciu vybudované v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejný vodovod zabezpečíte pravidelnú dodávku kvalitnej pitnej vody do Vašej nehnuteľnosti a pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm,. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (ďalej Zákon) v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená.  Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona, bude spoločnosť SEVAK prekladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Čadci.

Pre zjednodušenie administratívnej záťaže vlastníkov nehnuteľností určení pracovníci obce budú pomáhať s vyplnením Žiadostí a Príloh potrebných k „Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej/vodovodnej prípojky na verejnú kanalizáciu/vodovod“. Tieto Žiadosti bude obec sumarizovať a následne ich odovzdá na Zákaznícke centrum (ZC) SEVAK v Čadci. Obec tým odbremení vlastníkov nehnuteľností od osobnej návštevy ZC, za účelom vybavenia administratívnych záležitosti súvisiacich s pripojením.

Viac informácii nájdete tu:

pdfVýzva_k_pripojeniu_na_VV_a_VK.pdf65.79 KB

pdfMetodická_príručka_-_SEVAK_a.pdf3.13 MB

 

pdfVšeobecné_podmienky_a_pokyny_pre_pripojenie_na_VV_a_VK.pdf190.10 KB

Tlačivá:

xlsxŽiad_Pripojenie_KP_na_VK_102021_IP.xlsx113.82 KB

xlsxŽiad_Pripojenie_VP_na_VV_102021_IP.xlsx85.91 KB

xlsDohoda1ZriadCastiVP_KPCudzPoz_102021_IP.xls313.50 KB

xlsDohoda2_Spol_VP_KP_Spol_Uživ_102021_-_X.xls166.00 KB

xlsDohoda3_Spoluvl_Spol._zriad.VP_KP_102021_IP.xls152.50 KB

xlstlačivo_smer.čísla_DOM_2022.xls107.00 KB

zskmojekysucekysucke muzeum