Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdf
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu SMART Koncepcia rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

pdfInformácia_pre_verejnosť.pdf202.92 KB

pdfoznamenie_smart_koncepcia_kultury-.pdf793.53 KB

pdfsmart-koncepcia-kultu-ra-analyticka-cast-003-.pdf3.41 MB

pdfsmart-koncepcia-kultu-ra-na-vrhova-cast-.pdf2.26 MB

pdfsmart-koncepcia-kultu-ra-pri-lohy-.pdf3.62 MB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoja-kultury-zilinskeho-samospravneho-kraja

zskmojekysucekysucke muzeum