Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfOkresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  1. účel vyvlastnenia: zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.“
  2. údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
  3. katastrálne územie: Nová Bystrica
  4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE 8449/1 na LV 6213, EKN 8642/5 na LV 6233, EKN 8779/1 na LV 6249.

zskmojekysucekysucke muzeum