Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

oznamVážení občania, na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o zámere zaradiť viaceré väčšie lokality našej obce do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) s názvom SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky Vás ako vlastníkov, spoluvlastníkov, užívateľov, správcov, nájomcov pozemkom vyzývame, aby ste zaujali svoje stanovisko k tomuto zámeru.

Podľa navrhovanej úpravy je zrejmé, že zaradením príslušných lokalít v našej obci do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) budú zároveň tieto pozemky zaradené aj do II., III. alebo IV. stupňa ochrany a tým dôjde k obmedzeniu Vášho vlastníckeho práva k pozemkom.

 

V lokalitách, ktoré by boli zaradené do NATURY 2000, by došlo k obmedzeniu vykonávania bežných činností ako sú napríklad: obhospodarovanie ornej pôdy, kosenie a sušenie trávy, pasenie a chov dobytka, ťažba a výsadba drevín a zároveň by samozrejme došlo aj k obmedzeniu stavebnej činnosti.

Preto prosíme všetkých občanov, aby sa vo svojom záujme, pokiaľ tak ešte neurobili, oboznámili s daným zámerom a v prípade, že nesúhlasíte s týmto zámerom, tak aby ste vyjadrili svoj nesúhlas námietkou.

Jedná sa o veľmi dôležitý dokument, ktorý sa týka nielen Vášho súkromného vlastníctva, ale určite aj budúcnosti našej obce, preto prosíme všetkých, ktorých sa toto prerokovanie týka a môžu prísť, aby sa osobne zúčastnili predmetného prerokovania, ktoré sa uskutoční:

dňa 13.09.2021 o 10:00 hodine v Kultúrnom dome v meste Krásno nad Kysucou.

Viac informácií a predmetnú verejnú vyhlášku nájdete tu:

https://www.novabystrica.sk/uradne-dokumenty/informacie-ou/1780-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-prerokovani-zaradenia-lokality-skuev4025-beskydske-a-javornicke-luky-do-narodneho-zoznamu-uzemi-europskeho-vyznamu

zskmojekysucekysucke muzeum