Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

pdfObstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

pdfInformácia_pre_verejnosť_-_PHSR_ŽSK_2021.pdf201.13 KB

pdfPHSR_ŽSK_2021_text_oznámenia.pdf856.06 KB

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je zverejnené aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

zskmojekysucekysucke muzeum