Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.05.2021

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34c ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam tvorí prílohu tejto výzvy.

Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie ZÁKONA, že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf .

Viac informácií k spracovaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

Táto výzva bude na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia na dobu 60 dní.

Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).

 

Poučenie:

Ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.

Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom:

pdfHarvelka_-_Zoznam_vlastníkov_ktorí_nepožiadali_o_
navrátenie_užívacích_práv_k_lesným_pozemkom.pdf
239.34 KB

pdfNová_Bystrica_-_Zoznam_vlastníkov_ktorí_nepožiadali_o_
navrátenie_užívacích_práv_k_lesným_pozemkom.pdf
1.23 MB

pdfRiečnica_-_Zoznam_vlastníkov_ktorí_nepožiadali_o_

navrátenie_užívacích_práv_k_lesným_pozemkom.pdf948.75 KB

zskmojekysucekysucke muzeum