Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.04.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

 pdfInformácia_pre_verejnosť.pdf200.48 KB

pdfOznámenie_o_strategickom_dokumente_Územný_plán_regiónu_Žilinskehého_kraja.pdf936.74 KB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

 

zskmojekysucekysucke muzeum