Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.02.2021

V súlade s § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“), týmto obec Nová Bystrica zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2020 v Obci Nová Bystrica predstavuje podiel  30,347 % z celkového množstva komunálnych odpadov.

 

Výška poplatku za uloženie odpadov na skládku počas roku 2021 závisí práve od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Nová Bystrica v predchádzajúcom kalendárnom roku, teda v roku 2020.

Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú pre príslušný rok sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

Z tabuľky vyplýva, že v prípade Obce Nová Bystrica, nás bude každá tona komunálneho odpadu  vyvezeného na skládku odpadov v roku 2021 stáť o 22 Eur viac.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa úroveň triedenia komunálneho odpadu v roku 2020 v našej obci zlepšila o 4,3 % , preto sme sa dostali do vyššieho pásma úrovne triedenia komunálneho odpadu, teda nachádzame sa v položke č. 4, to je medzi 30 < x ≤ 40 %, čo je o mnoho lepší výsledok ako v predchádzajúcom roku, ale i napriek tomu poplatok za každú tonu komunálneho odpadu vyvezeného na skládku zostal rovnaký, teda 22 Eur. Tento výsledok mal vplyv aj na výšku poplatku za komunálny odpad na osobu pre rok 2021 v našej obci. Výška tohto poplatku pre rok 2021 ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2020, teda 13 Eur na osobu.

Samozrejme, že aj v nasledujúcom roku, respektíve rokoch je a bude snahou nás všetkých, zlepšovať úroveň triedenia komunálneho odpadu v našej obci, aby sa sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadu pre našu obec znižovala  a aby tak poplatok za komunálny odpad na osobu za rok bol čo najnižší.

                                                                                                 

      Ing. Jozef Balačin, v.r.

              starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum