Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.10.2020

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „GKÚ“) oznamuje plánované vykonávanie geodetických činností podľa § 4 bod 2f a § 14 až § 17 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v k. ú. Nová Bystrica na geodetických bodoch štátnej hranice (ďalej len „ŠH“) a na bodoch geodetických základov (ďalej len „GZ“), ktoré sú v správe GKÚ. Medzi geodetické body GZ patria body Štátnej nivelačnej, priestorovej, trigonometrickej a gravimetrickej siete.

Geodetické body GZ sú rozmiestnené po celom území našej obce, či už na budovách vo forme čapovaných značiek, alebo ako kamenné hranoly s krížikom alebo klincovou značkou v prípade bodov trigonometrickej a priestorovej siete, prípadne stabilizované formou menších betónových základov pri bodoch gravimetrickej siete. Prehľad spravovaných bodov GZ je zverejnený na internetovej adrese: https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/rgb.

Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky, nápravných prác a z určovania súradníc vybraných geodetických bodov ŠH a GZ. Uvedené činnosti bude GKÚ realizovať v rozmedzí mesiacov október až november 2020. Vykonávaním činností sú poverené skupiny zamestnancov GKÚ pod vedením vedúcich skupín Martina Friča a Ing. Valenta Voška. Na výkon predmetných prác budú použité motorové vozidla Nissan Navara s evidenčným číslom BL 858 NS a Nissan Navara s evidenčným číslom BL 049 RX.

Na internetovej stránke v správe GKÚ – https://geoportal.sk/sk/faq/geodeticke-zaklady/ môžete nájsť odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa geodetických bodov GZ, ako napr. postup pre ohlásenie poškodenia geodetického bodu, ako aj spôsob postupu pri rekonštrukcii a napr. zatepľovaní budovy, ktorý je nevyhnutné dodržať pre zachovanie plnej funkcionality geodetického bodu.

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:

 pdfNova_Bystrica_Oznamenie_o_vykonavani_geodetickych_prac_na_štátnej_hranici_obce_za_GKÚ_pre_obec.pdf1.00 MB

zskmojekysucekysucke muzeum