Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.09.2020

Otvorený list dotknutým orgánom vyjadrujúcim sa projektu: „Zmena trvalého dopravného značenia na ceste II/520 – Lokca-Krásno nad Kysucou“:

 

Vážení predstavitelia inštitúcií,

na základe informácií, ktorými disponujeme, sa v poslednom období začala prerokovávať projektová dokumentácia, ktorej predmetom je „Zmena trvalého dopravného značenia na ceste II/520 – Lokca-Krásno nad Kysucou“, vypracovaná spoločnosťou ZNAČKY s.r.o. zo dňa 17.09.2020. Nakoľko predmetná zmena dopravného značenia sa výsostne dotýka katastrálnych území nášho mesta a obcí, je veľmi zarážajúce a neospravedlniteľné, že takáto závažná otázka je prerokovávaná bez našej prítomnosti - zástupcov obyvateľov dotknutého územia.

Primátor a starostovia zastupujúci viac ako 15 000 obyvateľov územia, cez ktoré cesta prechádza, sme so znepokojením zisťovali informácie, čo obsahuje projektová dokumentácia, ktorá má priniesť zmenu dopravného značenia na tejto komunikácii, ktorá je v správe Žilinského samosprávneho kraja a prejazd cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná, ktorý je v správe Slovenskej správy ciest.

Je nepochopiteľné, že s projektovou dokumentáciou, ktorá vážne zasahuje do každodenného života obyvateľov Bystrickej doliny, neboli v prvom rade oboznámení zástupcovia mesta a obcí. Do dnešného dňa nás nikto zo zainteresovaných strán neoslovil s možnosťou, aby sme sa ako zástupcovia obyvateľov oboznámili s návrhom projektovej dokumentácie, ktorá má riešiť dopravu na našich územiach, a ktorá je už dnes tak zahustená, že v mnohých prípadoch ohrozuje zdravie a život občanov, ktorí tu žijú. Hustota dopravy sa v súčasnosti pohybuje na čísle viac ako 5500 automobilov denne, ktoré prechádzajú po tejto ceste, ktorá vedie priamo cez naše územia.

My, zvolení predstavitelia mesta a obcí, sme povinní chrániť a hájiť záujmy svojich obyvateľov, ktorých zastupujeme na základe dôvery, ktorú do nás vložili v demokratických voľbách. Najdôležitejšou úlohou nás a pevne veríme, že i vás, zástupcov inštitúcií, ktoré svojimi rozhodnutiami ovplyvňujete kvalitu každodenného života občanov, je spoločným cieľom vytvárať bezpečné a kvalitné prostredie, v ktorom žijú spokojní obyvatelia.

Vážení predstavitelia inštitúcií,

preto sa v tejto chvíli na Vás obraciame s prosbou i dôverou bežného občana, aby ste zvážili všetky svoje kroky a postupy, ktoré v tejto záležitosti vykonáte. V mene viac ako 15 000 obyvateľov Bystrickej doliny vás žiadame, aby sme spoločne zasadli za rokovací stôl, kde sa oboznámime so všetkými skutočnosťami, ktoré sa v tejto veci uskutočnili, a ktoré sa uskutočniť plánujú.

Zároveň vám predkladáme spoločné stanovisko, že my i 100% obyvateľov nášho územia zásadne nesúhlasíme zo zahusťovaním dopravy v našich obciach a meste, ktoré by eventuálne nastalo schválením pripravovaného projektu: „Zmena trvalého dopravného značenia na ceste II/520 – Lokca-Krásno nad Kysucou“. Už v tejto chvíli majú naši obyvatelia sťaženú kvalitu bývania a bežného denného života, spôsobenú súčasnou zvýšenou intenzitou dopravy, ktorá bola zaznamenaná otvorením prejazdu cesty Nová Bystrica – Oravská Lesná.

Touto cestou vám dávame na vedomie, že my, predstavitelia samosprávy, sme spoločne so svojimi obyvateľmi pripravení vyvíjať maximálne úsilie, aby sa i tak zhoršená bezpečnosť a kvalita života obyvateľov udržala v súčasnom stave. Naše úsilie sme pripravení prezentovať i v protestných akciách.

Pevne veríme, že všetky svoje rozhodnutia, ktoré v tejto veci vykonáte, prerokujete s nami, ako zástupcami obyvateľov, ktorých sa to najviac dotýka. Sme presvedčení, že vaše rozhodnutia nebudú mať vplyv na kvalitu života obyvateľov, ktorých zastupujeme, a ktorým spoločne nechceme zhoršovať každodenný život.

pdfOtvorený_list.pdf295.09 KB

zskmojekysucekysucke muzeum