Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.09.2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavebný objekt: SO 01/2 Nová Bystrica-kanalizácia, ktorý je súčasťou stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  • účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena
  • údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
  • katastrálne územie: Nová Bystrica
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNE 8722/1, KNE 8779/1.

 

zskmojekysucekysucke muzeum