Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

02.06.2020 

Obec Nová Bystrica ako vlastník verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2020.

 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006,ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, je povinný vykonať v roku 2020 4 minimálne a 1 úplný rozbor.

Výsledky rozborov pitnej vody za rok 2020:

pdfCoop_Jednota_-_minimálny_rozbor.pdf208.67 KB

pdfDom_služieb_-_minimálny_rozbor.pdf381.16 KB

pdfLinkson_-_Dušan_Šadibol_č._432_-_úplný_rozbor.pdf1.38 MB

 

16.10.2020

pdfLab_1_2020_2276.pdf1.26 MB

08.12.2020

pdfPizzeria_Verona_č._900.pdf1.26 MB

zskmojekysucekysucke muzeum