Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

08.01.2020

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2019.

 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006,ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2019 4 minimálne a 1 úplný rozbor.

Výsledky rozborov pitnej vody za rok 2019:

pdfBistro_Belák_-minimálny_rozbor.pdf374.82 KB

pdfHostinec_Jeleň_-_úplný_rozbor_-_protokol_č._1318.pdf476.58 KB

pdfMilky_s._r._o._-_minimálny_rozbor.pdf380.43 KB

pdfObecný_úrad_-_min._r._-_protokol_č._8642019.pdf382.87 KB

pdfRKC_Farnosť_Nová_Bystrica_-_minimálny_rozbor.pdf382.63 KB

zskmojekysucekysucke muzeum