Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

19.11.2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

 1. Kontrola poskytnutia dotácie a predloženého vyúčtovania dotácie – kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov u nasledovných subjektov:
 • TJ Slovan Nová Bystrica
 • DHZ Nová Bystrica
 • DHZ Vychylovka
 1. Kontrola dodržiavania zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. v súvislosti s výškou záväzkov z neuhradených dodávateľských faktúr k 31. 03. 2020
 1. Kontrola v rozpočtových organizáciách obce -  dodržanie povinností, ktoré pre rozpočtovú organizáciu ako zamestnávateľa vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poskytovania stravovania pre svojich  zamestnancov  rok 2019 – kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.
 1. Kontrola skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vo vzťahu k výške miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019
 1. Kontrola spojená s vypracovaním odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce za rok 2019

Ostatné úlohy:

 1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18f ods. 1/písm. h zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutie OZ priebežne.
 3. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami.
 4. Spolupracovať pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN obce
 5. Vypracovanie odborných stanovísk

 

zskmojekysucekysucke muzeum