Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

05.11.2019
Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OÚ Čadca, PLO) vedie podľa § 4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov evidenciu lesných pozemkov.
V priebehu roka 2019 nadobudli účinnosť dve novely citovaného zákona. Okrem iných zmien bol doplnený aj § 68 e zákona a to nasledovne:


Podľa § 68 e ods. 1 zákona o lesoch evidencia lesných pozemkov (§4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu lesných pozemkov podľa tohto zákona.
Podľa § 68 e ods. 2 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa podľa tohto zákona; orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva do 31. augusta 2019.
Zásady vykonávania ťažby bližšie špecifikuje § 23 ods. zákona o lesoch – ťažba sa môže vykonať len po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu odborného lesného hospodára. Vyznačenie ťažby sa nevyžaduje pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50. rokov. Písomný súhlas na ťažbu sa nevyžaduje pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch starostlivosti o lesy.
Podľa § 2 ods. p) zákona o lesoch obhospodarovateľom lesa je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1. Odborný lesný hospodár (OLH) môže vykonávať činnosť hospodára len pre takýchto obhospodarovateľov lesa.
Z uvedených skutočností vyplýva, že práce v lese, vrátane ťažby dreva, môžu od 1.9.2019 vykonávať len subjekty vedené v evidencii obhospodarovateľov lesa na tunajšom orgáne štátnej správy.
Subjekty konštituované podľa § 829 a násl. Občianskeho zákonníka, fyzické osoby v minulosti evidované ako „a spol.“ ap. nie sú obhospodarovateľmi lesa podľa zákona o lesoch.
V tejto súvislosti OÚ Čadca, PLO, upovedomuje príslušných OLH, ktorí by usmerňovali a organizovali hospodárenie v lese t.j. v lesných porastoch od 1.9.2019, kde nie je evidovaný obhospodarovateľ lesa a subjekty, ktoré vykonávajú práce v lese od 1.9.2019 napr. ťažbu dreva alebo by chceli ťažbu dreva vykonávať v lesných porastoch, v ktorých nie je evidovaný obhospodarovateľ lesa podľa hore uvedených zásad, že sa jedná o činnosť vykonávanú v rozpore so zákonom o lesoch.
Vykonávané ťažby dreva od 1.9.2019 v subjektoch, ktoré nie sú obhospodarovateľmi lesa podľa zákona o lesoch – budú klasifikované ako ťažby nezákonné, t.j. po vykonaní takejto ťažby bude začaté správne konanie proti vykonávateľovi ťažby. V prípade, že na takéto ťažbu vydal písomný súhlas a ťažbu vyznačil OLH, bude začaté správne konanie aj proti OLH, resp. bude začaté konanie o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o vyčiarknutí z registra odborných lesných hospodárov.

pdfUpovedomenie_-_zmena_v_obhospodarovaní_lesa_od_1.9.2019
_-_Okresný_úrad_Čadca_PLO.PDF
1.41 MB

zskmojekysucekysucke muzeum