Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.06.2019

Vážení obyvatelia obce Nová Bystrica, konkrétne miestnej časti Veľký potok,

dovoľte mi, aby som Vás touto cestou informoval o výstavbe verejného vodovodu v tejto lokalite našej obce, teda v miestnej časti Veľký potok.
Obec Nová Bystrica sa rozhodla vybudovať túto stavbu z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu obce, nakoľko spoločnosť SEVAK, a.s. nemá v najbližšej dobe v pláne realizáciu vodovodu v tejto miestnej časti našej obce. Jedná sa o finančne náročnú investíciu, ktorá ale určite prispeje k vyriešeniu problémov s nedostatkom pitnej vody v tejto lokalite.


Výstavba verejného vodovodu bude prebiehať súčasne s výstavbou verejnej kanalizácie, nakoľko obidve stavby sú plánované súbežne v rovnakej trase. Trasa nového verejného vodovodu bude vybudovaná v miestnej komunikácii smerom od Cádrika, kde bude prechádzať popod potok a potom povedie trasa vodovodu pozdĺž štátnej cesty III. triedy až nakoniec Veľkého potoka. S vybudovaním verejného vodovodu budú súčasne budované aj vodovodné prípojky k jednotlivým rodinným domom. Prípojka od hlavného potrubia bude vyvedená na hranicu pozemku rodinných domov, kde bude ukončená blendou (ak to technické podmienky umožnia). Túto časť vodovodnej prípojky hradí obec. Dopojenie vodovodnej prípojky po súkromnom pozemku k rodinnému domu, výkop, šachtu, vod. potrubie, vodomernú zostavu (okrem vodomeru) si bude hradiť vlastník domu, ktorý sa bude chcieť pripojiť na verejný vodovod. Pripojenie na verejný vodovod nie je povinné. Pripojené budú len tie rodinné domy, ktorých vlastníci podpíšu Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na verejný vodovod. Touto cestou Vás chcem poprosiť, aby ste skutočne zvážili možnosť napojenia svojich nehnuteľností na verejný vodovod a aby takmer každý rodinný dom, ak to bude technicky možné, mal vybudované pripojenie k verejnému vodovodu ukončené blendou, pretože financovanie verejnej kanalizácie je hradené z prostriedkov Európske únie a možnosť zasahovať do miestnych komunikácií a štátnych ciest po vybudovaní verejnej kanalizácie a vodovodu nebude možné po dobu min. 5 rokov. Taktiež Vás upozorňujem na skutočnosť, že po vyššie uvedenej lehote, teda po piatich rokoch, si bude žiadateľ o pripojenie rodinného domu na verejný vodovod hradiť náklady na vybudovanie vodovodnej prípojky kompletne od hlavného potrubia až k domu.
Na záver chcem dodať, že naším cieľom je riešiť tieto dve stavby súčasne, aby to pre nás všetkých znamenalo čo najmenej dopravných obmedzení, aby sa komunikácie nemuseli rozkopávať na dvakrát, aby sa nemuseli vybavovať viaceré povolenia na dvakrát, atď.. Preto Vás chcem zároveň všetkých poprosiť o spoluprácu a trpezlivosť pri budovaní vyššie spomenutých stavieb.

Ďakujem Vám za pochopenie.

Ing. Jozef Balačin, v. r.
starosta obce

 

pdfZmluva_o_budúcej_zmluve_o_pripojení_na_
verejný_vodovod_-_Veľký_Potok.pdf
307.79 KB

zskmojekysucekysucke muzeum