Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.06.2019
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.


Na Slovensku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 01. júla do 31. októbra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z . z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 041/ 5113 210 – Ing. Alena Babíková.

pdfZisťovanie_o_použití_spaľovacích_zariadení_a_
spotrebe_palív_v_domácnostiach_Štatistický_úrad_SR.PDF
781.73 KB

zskmojekysucekysucke muzeum