Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.06.2019

Obec Nová Bystrica týmto oficiálne ruší podujatie - Stretnutie rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka, ktoré sa malo konať dňa 29.06.2019.

Zdôvodnenie: Obec Nová Bystrica je len jeden zo spoluorganizátorov stretnutí rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka. Každoročne obec pomáha pri organizovaní tohto podujatia a spoločne s viacerými rodinami pochádzajúcimi z týchto obcí, ale aj ďalšími organizáciami (poľovnícke združenia, roľnícke družstvo, a ďalšie subjekty...) pripravuje tieto stretnutia. Obec Nová Bystrica, okrem iného, žiada aj rôzne orgány, respektíve úrady (OÚ Žilina, RÚVZ Čadca, SVP,š.p.,...) o povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas týchto stretnutí, aby bolo možné prísť až na miesto konania autom, nakoľko do ochranných pásiem vodnej nádrže je vjazd zakázaný.

 

V podstate jediným dôvodom, prečo sa pristúpilo k zrušeniu plánovaného podujatia v Riečnici, je zlý stav prístupovej komunikácie do Riečnice, ktorá je na niektorých miestach takmer neprejazdná pre osobné automobily a z toho vyplývajúce nesúhlasy orgánov na povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas plánovaného stretnutia rodákov v Riečnici dňa 29.06.2019.

Stav prístupovej komunikácie do Riečnice, respektíve obslužnej komunikácie okolo celej vodnej nádrže je naozaj veľký a dlhodobý problém. Tento problém sa rieši už niekoľko rokov, ale aj tak sa nenašli financie na jej potrebnú opravu. Pre ozrejmenie Obec Nová Bystrica nie je vlastníkom a ani správcom predmetnej komunikácie. Komunikáciu okolo vodnej nádrže spravujú Lesy SR, š.p. a okrem nich ju využívajú hlavne lesné spoločenstvá a subjekty, ktoré spravujú pozemky  (lesné aj nelesné) v Riečnici a Harvelke. Približne každého polroka sa v ochranných pásmach vodnej nádrže koná štátny vodoochranný dozor, ktorý vykonáva Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorý kontroluje stav ochranného pásma vodnej nádrže a teda aj stav komunikácie okolo vodnej nádrže. Už pár rokov dozadu boli oslovené všetky subjekty, ktoré využívajú predmetnú komunikáciu a boli zo strany Okresného úradu Žilina a správcu komunikácie vyvolané spoločné stretnutia, aby našli spôsob opravy komunikácie a hlavne spôsob financovania jej opravy. Do dnešného dňa sa nenašiel kľúč, respektíve vôľa všetkých týchto subjektov podieľať sa na oprave tejto cesty. Dva roky dozadu sa konala čiastočná rekonštrukcia určitých úsekov cesty do Riečnice, ktorú financovali Lesy SR, š.p. a taktiež niektoré spoločenstvá, ktoré tam hospodária. Po dvoch rokoch je komunikácia do Riečnice opäť v zlom stave a na niektorých miestach je pre osobné automobily takmer neprejazdná. A ako bolo spomenuté už vyššie, tak Obec Nová Bystrica každoročne žiada aj rôzne orgány (OÚ Žilina, RÚVZ Čadca, SVP,š.p.,...) o povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas stretnutia rodákov, aby bolo možné prísť na miesto konania autom a tak bolo tomu aj tento rok. Keďže však prístupová komunikácia do Riečnice je momentálne v zlom stave a na niektorých miestach je takmer neprejazdná pre osobné automobily, tak Okresný úrad Žilina a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nevydali súhlasy na povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas plánovaného stretnutia rodákov v Riečnici dňa 29.06.2019. Obec rešpektuje stanoviská týchto orgánov, respektíve úradov a nezoberie si na zodpovednosť prípadne škody, pokuty, či čokoľvek by sa náhodou stalo (poškodené automobily, vytečený olej,..). Z tohto dôvodu sa tohtoročné Stretnutie rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka, ktoré sa malo konať v Riečnici zrušilo.

Z vyššie uvedeného dôvodu Obec Nová Bystrica navrhla toto podujatie presunúť do Harvelky, nakoľko prístupová cesta do Harvelky (z Oravskej Lesnej) je v relatívne v dobrom stave a tým pádom by bolo možné získať aj súhlasy na povolenie vjazdu áut do ochranných pásiem vodnej nádrže počas tohto podujatia. Ale nakoľko na pracovnom stretnutí s ďalšími organizátormi zastupujúcimi Riečnicu bolo povedané, že by to nesplnilo svoj účel, pretože Riečničania sa chcú stretnúť na mieste odkiaľ pochádzajú, tak obec pristúpila k úplnému zrušeniu podujatia - Stretnutie rodákov zo zatopených obcí Riečnica a Harvelka pre tento rok.

Ďakujeme za pochopenie.

 

zskmojekysucekysucke muzeum