Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

07.05.2019

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v spojení s ust. § 24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Preložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

 

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva – trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Predložka cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná“
  2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská Republika – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328
  3. katastrálne územie: Nová Bystrica
  4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: č. 1916/12 na LV 5264.

pdfInformácia_o_začatí_vyvlastňovacieho_konania_-_Okresný_úrad_Žilina.PDF638.27 KB

zskmojekysucekysucke muzeum