Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.02.2019

V súlade s § 4 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ,,Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“), týmto obec Nová Bystrica zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

 

 

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2018 v Obci Nová Bystrica predstavuje podiel 22,12 % z celkového množstva komunálnych odpadov.

Pre obce a mestá prinášajú obidva vyššie spomenuté právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia ich rozpočty na strane príjmov a výdavkov. Zvýhodňujú tie samosprávy, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov vyššia. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov, systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov a mení sa systém prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov. 

Výška poplatku za uloženie odpadov na skládku počas roku 2019 závisí práve od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Nová Bystrica v predchádzajúcom kalendárnom roku, teda v roku 2018.

Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú pre príslušný rok sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

Z tabuľky vyplýva, že v prípade Obce Nová Bystrica, nás bude každá tona komunálneho odpadu  vyvezeného na skládku odpadov v roku 2019 stáť o 10 Eur viac. V prípade, že sa v našej obci úroveň triedenia komunálneho odpadu v nasledujúcich rokoch nezlepší, tak sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadu sa bude zvyšovať  a to sa odrazí aj na zvýšení poplatkoch za komunálny odpad na osobu za rok.

pdfÚroveň_vytriedenia_KO_v_obci_Nová_Bystrica_za_rok_2018.pdf665.03 KB

zskmojekysucekysucke muzeum