Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

07.02.2019

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Preložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

 

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa pre účely trvalého záberu pozemkov
  2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328
  3. katastrálne územie: Harvelka
  4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 276/5, KN-C 276/4 (z parcely KN-E 6168).

 

pdfInformácia_o_začatí_vyvlastňovacieho_konania.PDF647.98 KB

zskmojekysucekysucke muzeum