Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.01.2019

Podľa § 1 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vzniká poplatková povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. O poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec v prenesenom výkone štátnej správy.

 

Povinnosťou prevádzkovateľa malého zdroja je oznámiť každoročne do 15. februára obci každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe údajov uvedených v oznámení úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. Na základe uvedeného oznámenia, ktoré obec preskúma a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja. Ročný poplatok sa platí jednorazovo podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica č. 1/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Obce Novej Bystrice a jeho novelizáciou č. 1., ktorými sa upravujú poplatky spojené s prevádzkovaním malých zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti obec v prenesenom výkone štátnej správy podľa § 8 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uloží pokutu prevádzkovateľovi malého zdroja do výšky 663,87 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení povinností dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

zskmojekysucekysucke muzeum