Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

24.01.2019

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa pre účely trvalého záberu pozemkov
  2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328
  3. katastrálne územie: Nová Bystrica
  4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10901/42, 10901/41, 10759/16, 1916/12.

pdfInformácia_o_začatí_vyvlastňovacieho_konania_Okresný_úrad_Žilina_1.PDF645.90 KB

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v spojení s ust. §24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva – trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „predložka cestyII/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná“
  2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská republika - Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
  3. katastrálne územie: Nová Bystrica
  4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10765/33 na LV 3593, č. 10901/22 na LV 3569, 1916/10 na LV 3609, 1957/6 na LV 3610, 10765/34 na LV 3619, 10765/25 na LV 3606, 10765/20 na LV 3604, 10765/17 na LV 3600, 10765/10 na LV 3597, 10759/18 na LV 3599, 10759/14 na LV 3584, 10759/13 na LV 3598, 10759/11 na LV 3608, 10757/8 na LV 3607, 1916/9 na LV 3602, 10906/7 na LV 3574, 10901/42 na LV 4391, 10759/16 na LV 5274, 1916/12 na LV 5264.

pdfOznámenie_o_začatí_vyvlastňovania_konania_Okresný_úrad_Žilina_2.PDF763.92 KB

zskmojekysucekysucke muzeum