Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.12.2018

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2018.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2018 4 minimálne,1 úplný rozbor a dva kontrolné rozbory.


Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfbytový_dom_č.693.pdf377.66 KB

pdfMaxbemi_min_rozbor.pdf382.97 KB

pdfobecný_úrad.pdf377.83 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_obecný_úrad.pdf330.86 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_Pizzeria_Verona_-_ukazovateľ_
živé_organizmy.pdf
336.16 KB

pdfPizzeria_Verona_-_úplný_rozbor.pdf514.23 KB

pdfPoniščjak_Štefan_-_min._rozbor.pdf383.05 KB

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum