Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

19.11.2018

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

zskmojekysucekysucke muzeum