Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.11.2018

Stavba s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ – rieši vybudovanie kanalizácie  v meste Krásno nad Kysucou a obciach Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica a Oščadnica, vodovod sa bude dobudovávať v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia ČOV v Krásne nad Kysucou. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

 

Predmetný projekt sa pripravoval niekoľko rokov a koncom mesiaca január 2018 bola podpísaná Zmluva o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom stavby, ktorým bude združenie  zhotoviteľov: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad.

Činnosť stavebného dozora bude vykonávať yysúťažená spoločnosť AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.

Pred samotnou výstavbou musí zhotoviteľ stavby najskôr vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a túto odsúhlasiť. Taktiež sa musí pripraviť harmonogram výstavby celej stavby po jednotlivých obciach a keďže väčšina trás vodovodov a kanalizácií bude vedená v štátnych a miestnych komunikáciách je nevyhnutné spracovať projekty dopravného značenia, rozkopavkové povolenia.

V prípade plánovaného vedenia vodovodu a kanalizácie po súkromných pozemkov bude nutné zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a to prostredníctvom uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. Pred samotným vstupom na pozemok musí zhotoviteľ najskôr uzatvoriť nájomnú zmluvu na realizáciu  vodovodu a kanalizácie. Po realizácii a geodetickom zameraní Investor stavby  predloží majiteľom pozemku Zmluvu o zriadení vecného bremena.

Predpokladaný termín začiatku prác na stavbe zhotoviteľom bol stanovený na mesiac november 2018. Ukončenie stavebných prác je naplánované na august – september 2020.

Počas výstavby vodovodu a kanalizácie sa budú v rámci stavby  realizovať vodovodné a kanalizačné odbočenia s vyvedením potrubia mimo komunikácie o priemernej dĺžke 6 m. Týmto by sme si zároveň dovolili požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností  o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých odbočení k ich nehnuteľnostiam. Podmienkou na to, aby boli tieto odbočenia realizované je, aby majiteľ predmetnej nehnuteľnosti podpísal Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na vodovod alebo kanalizáciu. Túto bude možné obdržať na Obecnou úrade, u zástupcu zhotoviteľa alebo priamo na SEVAK, a. s. Žilina.

Zhotoviteľ pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk a vodovodných radov najskôr osloví obyvateľov danej lokality, kde sa v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis Zhotoviteľom predloženého Zápisu o umiestnení odbočky jednotlivým majiteľom nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu odbočenia.

Dovolili by sme si Vás upozorniť, že po realizácii jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná realizácia dodatočných odbočení, resp. len výnimočne v odôvodnených prípadoch.

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu a budú základom pre dobrú spoluprácu pri výstavbe tak časovo, technicky ako aj finančne náročného projektu. Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii stavebných prác, ktorých výsledkom, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia v ktorom žijeme, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v celom regióne.

pdfInformácie_k_uzavretiu_Zmluvy_o_budúcej_zmluve_ku_verejnej_kanalizácii.pdf198.72 KB

pdfKanalizácia_-_Zmluva_o_uzavretí_budúcej_zmluvy.pdf161.00 KB

pdfVodovod_-_Zmluva_o_uzavretí_budúcej_zmluvy.pdf159.79 KB

zskmojekysucekysucke muzeum