Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.09.2018

Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

 predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 6 /2018/B/12.  zo dňa 15.08. 2018

obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2018

 

(ďalej len „obchodná verejná súťaž“)

a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku na:

  1. pozemok KN-C 2551 vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Pochyby v časti Vychylovka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937
  2. pozemok KN-C 1828 vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Pochyby v časti Vychylovka, v k.ú. Nová Bystrica, na LV 937

Vyhlasovateľ:

Úradný názov:                                 Obec Nová Bystrica

Sídlo:                                                 Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica

Obec:                                                 Nová Bystrica

Zastúpenie:                                       Ing. Jozef Balačin, starosta obce

IČO:                                                  00314145

Bankové spojenie:                            Prima banka a.s. Slovensko

Číslo účtu:                                         7700126001/5600

IBAN:                                                SK95 5600 0000 0077 0012 6001

Kontaktné miesto:                            Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica

Kontaktná osoba:                            Ing. Jozef Balačin

e-mail:                                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

adresa internetovej stránky:           www.novabystrica.sk

číslo telefónu:                                    041/4397195, 0910 975 536


Predmet obchodnej verejnej súťaže:

a.pozemok, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937, v lokalite u Pochyby v časti Vychylovka a to parcela:  

KN C 2551 orná pôda o výmere 429 m2

/viď príloha č. 1/

b. pozemok, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937, v lokalite u Pochyby v časti Vychylovka a to parcela:  

KN C1828 orná pôda o výmere 326 m2

/viď príloha č. 1/


Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) v prípade, že o konkrétny pozemok prejaví záujem viac žiadateľov, tak sa uprednostní žiadateľ s najvyššou cenovou ponukou;

b) minimálna kúpna cena je 10 ,- €/m²;

c) kupujúci je povinný na účet obce č. ú. 7700126001/5600, vedený v Prima banka a.s. Slovensko, zložiť čiastku vo výške 10 % z minimálnej ceny stavebného pozemku ako zábezpeku v termíne zverejnenia obchodnej verejnej súťaže, najneskôr však v deň ukončenia obchodnej verejnej súťaže. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač od kúpy odstúpi. Neúspešným záujemcom sa finančné prostriedky vrátia do 14 dní po otvorení obálok. Úspešnému záujemcovi sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Navrhovateľ je povinný v prihláške do súťaže uviesť číslo účtu, na ktorý má byť finančná zábezpeka vrátená v prípade neúspešnosti v súťaži. V prípade, že navrhovateľ takéto číslo účtu neuvedie, bude finančná zábezpeka vrátená na číslo účtu, z ktorého bola zábezpeka uhradená.

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke obce www.novabystrica.sk a na úradnej tabuli obce Nová Bystrica. Zároveň bude oznam o obchodnej verejnej súťaži zverejnení v regionálnej tlači: Týždenník Kysuce alebo Kysucké noviny, respektíve v iných regionálnych novinách.

 Doba zverejnenia: od 12. 09. 2018 do 28. 09. 2018.

 Žiadateľ predloží písomnú ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom:

„ Neotvárať – odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica“

spolu s prílohami:

- vyplnený formulár – prihláška do obchodnej verejnej súťaže – podpísaný návrh na uzatvorenie

kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Nová Bystrica

 /viď príloha č. 2/

- čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči obci po lehote splatnosti a ďalšie nedoplatky

/viď príloha č. 3/

2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou na adresu:

Obec Nová Bystrica, Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica ;

príp. podať osobne na podateľňu Obecného úradu a to počas úradných hodín.

3. Lehota na podávanie návrhov končí dňom 12. 10. 2018

4. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 19. 10. 2018, pričom jediným kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena. Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 3-členná komisia menovaná obecným zastupiteľstvom uznesením č. č. 6 /2018/B/13. zo dňa 15.08. 2018. Za najvhodnejší bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom a výška cenovej ponuky bude najvyššia. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola verejná obchodná súťaž vyhlásená, bude zverejnený úspešný navrhovateľ. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.

5. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 30 dní od ukončenia súťaže. Po vzájomnom odsúhlasení kúpnej zmluvy bude navrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne zmluvu podpísal a zároveň pri podpise zmluvy kúpnu cenu uhradil. Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností bude v lehote do 10 dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim. Návrh podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 € hradí kupujúci. Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu v stanovenej lehote alebo nedodrží stanovené lehoty, bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazných navrhovateľoch v poradí určenom komisiou pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. Zábezpeka sa prvému úspešnému uchádzačovi v takom prípade nevracia. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, za splnenia súťažných podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu. Obhliadka nehnuteľností na mieste samom bude záujemcom umožnená vyhlasovateľom. Záujemcovia si účasť na obhliadke môžu dohodnúť s povereným zamestnancom Obecného úradu v Novej Bystrici, výlučne v pracovné dni od 8,00 hod. do 14,00 hod., pričom náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo :

a) odmietnuť všetky predložené návrhy,

b) obchodnú verejnú súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu,

c) ukončiť ju ako neúspešnú,

d) alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku.

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:                     12. 09. 2018

Ukončenie obchodnej verejnej súťaže:                      12. 10. 2018

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže:                19. 10. 2018

Prílohy:

  1.  grafické znázornenie ponúkaného stavebného pozemku v lokalite u Pochyby
  2.   prihláška do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Nová Bystrica (FO) alebo (PO,FO – podnikateľ) + Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
  1.    čestné vyhlásenie fyzickej osoby, resp. právnickej osoby

 V Novej Bystrici, dňa 03. 09. 2018

 Ing. Jozef Balačin

  starosta obce, v.r.

 

pdfPríloha_č.1.pdf227.71 KB

pdfPríloha_č.2.pdf375.19 KB

pdfPríloha_č.3.pdf370.51 KB

zskmojekysucekysucke muzeum