Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Dňa 17.09.2018 zasadala miestna volebná komisia, ktorá na svojom prvom zasadnutí registrovala kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Zaregistrovala 3 kandidátov na starostu obce a 21 kandidátov na poslancov OZ.  

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľ_by_starostu_obce.pdf129.14 KB

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_do_obecného_zastupiteľstva.pdf253.22 KB

 

pdfInformácia_o_podmienkach_práva_voliť_a_práva_byť_volený.pdf146.80 KB

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 10. novembra 2018 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová. Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397221, 041/4397499 kl. 13, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfmenovanie__zapisovateľky__miestnej__volebnej__komisie.pdf213.27 KB

E-Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bystrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Nová Bystrica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Nová Bystrica 2741 obyvateľov.


Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebného obvodu a volebných okrskov
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Vojteková 
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221, 041/43971499 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221,  041/43971499 kl. 11

pdfmenovanie_okrskovej_volebnej_komisie_okrsok_č._1.pdf220.44 KB

pdfmenovanie__zapisovateľky_okrskovej_volebnej_komisie__okrsok_č.__2.pdf229.40 KB

 

Volebná kampaň 

Informácie_k_vedeniu_volebnej_kampane

pdfVolebná_kampaň_v_obci_do_5_000_obyvateľov-usmernenie.pdf146.97 KB

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_kandidátov.pdf774.37 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_volebné_komisie.pdf774.47 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_voličov.pdf776.82 KB

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum