Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

27.09.2017
UntitledVýzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Externý projektový manažment k projektu „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“

Predmet zákazky:
Externý projektový manažment - zahŕňa zabezpečenie služiebspojených s riadením projektu počas celej doby implementácie projektu ako sú monitorovacie správy, žiadosti o platby, dodatky ku zmluvám, kontakt s partnerom projektu (Gmina Rajcza), Spoločný technickým sekretariátom programu so sídlom Krakove, Riadiacim orgánom (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave), Kontrolórom I. stupňa (Ministerstvo pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave), dohľad nad publicitou, účasť na kontrolách a pod.

Opis predmetu zákazky:

Poskytnutie nie bežne dostupných služieb, k projektu s názvom „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os č. 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0049/16

Kód CPV - 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

Projektový zámer sa týka budovania cezhraničnej turistickej trasy medzi partnerskými obcami, vybudovania amfiteátra, spevnených plôch, kultúrnych a turistických podujatí a pod.
Výška schválených výdavkov projektu: 819 273,79 Eur,

Výška schválených výdavkov pre Obec Nová Bystrica, ako vedúceho partnera projektu: 590 946,42Eur.

Služby budú poskytnuté v súlade s pravidlami Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená prieskumom trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 15 670,00 Eur bez DPH.

Miesto dodania predmetu obstarávania:
Obec Nová Bystrica, sídlo poskytovateľa služieb, prípadne podľa určenia obstarávateľa

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Nie

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie

Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Predpokladaný rozsah práce: 900 hodín od podpisu zmluvy do 10/2018.

Lehota na predkladanie ponúk do:
05. 10.2017 9:00 hod.

Otváranie obálok s ponukami:
05. 10. 2017 9:15 hod. bez účasti uchádzačov

Kritériá na hodnotenie ponúk:

- Najnižšia celková navrhovaná cena na Zabezpečenie služieb externého projektového manažmentu (u platcu DPH cena s DPH, u neplatcu DPH konečná cena bez DPH).

-Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- výška DPH v EUR

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

· Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

Plánovaný dátum zadávania zákazky je: 10/2017

Ďalšie informácie obstarávateľa:
Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením: Prieskum trhu –EPM PL-SK - Neotvárať.

Adresa doručenia ponúk:
Obec Nová Bystrica, 023 05 Nová Bystrica 657

Typ zmluvy:

-S úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Zmluva o poskytnutí služieb podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme. Podrobné podmienky predmetnej zmluvy verejný obstarávateľ dohodne na rokovaní o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.

- Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Podmienky účasti uchádzačov

Osobné postavenie
1a) Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra použiteľný na právne účely, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii.

Technická alebo odborná spôsobilosť
2a) Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. takých zákaziek, ktorých predmetom bolo externé riadenie projektov z európskych investičných a štrukturálnych fondov pričom celkový rozpočet týchto projektov spolu bol minimálne 590 000,- Eur, poskytnutých za predchádzajúce tri roky. Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje: čísla zmlúv o poskytnutí finančného príspevku a kódy projektov, ktoré uzatvorili odberatelia s poskytovateľmi pomoci, názov odberateľa, celkový rozpočet projektu, názov projektu, kontakt na osobu odberateľa, u ktorej je možné preveriť uvedené údaje.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní – verejný obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky.

Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek (vychádza zo sumy oprávnených výdavkov realizovaného projektu) vedie k výberu poskytovateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru zložitosti.

2b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

a) minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti projektového riadenia z európskych fondov

b) minimálne 3 skúsenosti v oblasti externého riadenie projektov z európskych investičných a štrukturálnych fondov pričom celkový rozpočet týchto projektov spolu bol minimálne 590 000,- Eur.

c) znalosť poľského jazyka

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením životopisu zodpovednej osoby, pričom splnenie podmienky c) je potrebné v prípade vzdelania preukázať dokladom o vzdelaní a v prípade pôsobenia v krajine (uviesť v životopise, požaduje sa minimálne 18 mesiacov). Záujemca môže využiť kapacity inej osoby, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky: Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní: Určená podmienka účasti je primeraná. Minimálny počet preukázaných zrealizovaných činností v predmete zákazky považuje verejný obstarávateľ za minimum preukazujúce schopnosti uchádzača pre riadne plnenie zmluvy. Cieľom požiadavky je preukázanie zabezpečenia kvality poskytovaných služieb zo strany uchádzača, ktorý disponuje dostatočnými personálnymi kapacitami s primeranými skúsenosťami a odbornosťou pre poskytovanie služieb požadovaného rozsahu na profesionálnej úrovni.

Znalosť poľského jazyka je nutná na komunikáciu s partnerom projektu č.1 – zástupcami Gmina Rajcza, dodávateľmi z Poľska, prípadne poľskými zamestnancami Spoločného technického sekretariátu v Krakove resp. pracovníkmi riadiaceho orgánu.

15. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu.

16. Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:
-Doklady na splnenie podmienok účasti

- Ponúkanú cenu na zabezpečenie služieb externého projektového manažmentu v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.

Dokumenty na preukázanie podmienok účasti je možné predložiť ekvivalentné dokumenty vydané iným členským štátom.

S pozdravom
Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Príloha : Cenová ponuka vzor na nacenenie: xlsPriloha_1_Navrh_na_plnenie_kriteria_NB.xls35 KB

Výzva: docvyzva_EPM_Nova_Bystrica.doc1024 KB

Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu zníženia požadovaného množstva poskytnutých hodín, nakoľko projekt už je v implementácii od 1.11.2016.

zskmojekysucekysucke muzeum