Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.11.2016
Obci Nová Bystrica sa podarilo získať dotáciu z Recyklačného fondu a to na projekt s názvom „Zlepšenie triedenia odpadov v Novej Bystrici“. Celkové náklady na tento projekt sú v sume 35 221,00 EUR. Výška dotácie na tento projekt je vo výške 33 460,00 EUR, čo predstavuje 95 % . Obec sa bude podieľať na tomto projekte 5 %, teda sumou 1 761,00 EUR.
Tieto finančné prostriedky sú určené na nákup kontajnerov určených na separovaný zber odpadu (plasty, sklo, papier), informačné tabule a informačný materiál.
Primárnym cieľom projektu je zefektívniť triedený zber v našej obci, ktorý chceme dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov:

a) zlepšenie prístupnosti triedeného zberu;
b) zvýšenie zberových kapacít;
c) zabezpečenie aktívnej osvety v oblasti triedenia odpadov a prevencii vzniku odpadov a zmena koncepcie triedeného zberu v obci.
Zlepšenie prístupnosti triedeného zberu bude zabezpečené zvýšením zberových kapacít zberných hniezd a skladu odpadov a vytvorením nových zberných hniezd odpadov.
Zvýšenie zberových kapacít sa zabezpečí prostredníctvom nákupu 205 kusov kontajnerov (1100 l kontajnery, 120 l kontajnery a 7 m3 vaňové kontajnery). Naším hlavným zámerom je budovanie zberových kapacít, ktoré by dokázali v plnej miere zabezpečiť efektívny výkon triedeného odpadu na území obce, ktorý bude ľahko dostupný všetkým obyvateľom a návštevníkom obce. V priebehu nasledujúcich 5 rokov chceme postupne nahrádzať vrecový zber z domácností kontajnerovým zberom
Obec má základný ciel maximalizovať množstvo vytriedeného komunálneho odpadu efektívnym systémom zberu, preto je dôležité zabezpečiť aj aktívnu osvetu v oblasti triedenia odpadov a prevencii vzniku odpadov. V súčinnosti s vedením škôl začneme s aktívnou osvetou a podporou „zeleného“ vzdelávania na miestnych základných školách zameraných aj na prevenciu vzniku odpadov. V neposlednom rade sa zameriame na aktívnu osvetu a pravidelnú informovanosť v oblasti triedenia odpadov, významu recyklácie odpadov a prevencie vzniku odpadov a to prostredníctvom článkov, informačných letákov a informačných tabúľ.
Zmena koncepcie triedeného zberu spočíva v motivácií občanov prostredníctvom poplatkov za zmesový odpad ukladaný na skládky TKO a to v snahe, čo najviac znížiť tieto poplatky vďaka zvyšovaniu objemu recyklovateľného odpadu a znižovania objemu odpadu uloženého na skládku TKO . Od 01.01.2016 vstúpil do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a v zmysle tohto zákona sa do poplatku za komunálny odpad majú premietnuť všetky náklady, ktoré obec vynaloží na jeho likvidáciu a zároveň tým pádom obec nemôže už doplácať tieto náklady zo svojich finančných zdrojov. Z tohto dôvodu sme boli nútený zvýšiť ročný poplatok za komunálny odpad na osobu z 10 EUR na 12 EUR.
Znižovanie takto ukladaného odpadu je však možné len za predpokladu, že budeme mať vytvorené vhodné podmienky na triedený zber, ktoré sú sprevádzané aktívnou a pravidelnou osvetou. Z dlhodobého pozorovania zloženia TKO je zrejmé, že ešte veľká časť recyklovateľných odpadov, sa stále nachádza v nádobách na komunálny odpad a to znamená, že je tu priestor na znižovanie objemu TKO a tým aj na znižovanie ročného poplatku za komunálny odpad na osobu.
Jednoducho povedané, že čím viac budeme separovať, tým bude ročný poplatok za komunálny odpad na osobu nižší!

Autor článku: Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum