Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

12.06.2016
Obec Nová Bystrica vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 2 /2016/B/19. zo dňa 31.05. 2016 obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2016 a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :a) stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinných domovb) stavebný pozemok vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Andrisa, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937.

Vyhlasovateľ:

Úradný názov: Obec Nová Bystrica
Sídlo: Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica
Obec: Nová Bystrica
Zastúpenie: Ing. Jozef Balačin, starosta obce
IČO: 00314145
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko
Číslo účtu: 7700126001/5600
IBAN: SK95 5600 0000 0077 0012 6001
Kontaktné miesto: Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Balačin
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
adresa internetovej stránky: www.novabystrica.sk
číslo telefónu: 041/4397195, 0910 975 536

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

a) stavebné pozemky, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937, lokalita u Korčeka a to parcely:
1. KN C 4702/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 a KN C 4702/141 orná pôda o výmere 362 m2, spolu za stavebný pozemok 499 m2
2. KN C 4702/142 orná pôda o výmere 480 m2 a KN C 4702/137 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, spolu za stavebný pozemok 496 m2
3. KN C 4702/132 trvalý trávny porast o výmere 41 m2 a KN C 4702/133 trvalý trávny porast o výmere 408 m2, spolu za stavebný pozemok 449 m2
/viď príloha č. 1/

b) stavebný pozemok, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937, lokalita u Andrisa a to parcela:
1. KN C 5718/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2
/viď príloha č. 2/

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

a) stavebné pozemky v lokalite u Korčeka obec odpredá za účelom výstavby rodinného domu;
b) v prípade stavebných pozemkov, o ktoré prejavilo záujem viac žiadateľov, sa uprednostní žiadateľ s najvyššou cenovou ponukou;
c) minimálna kúpna cena je 10 ,- €/m²;
d) kupujúci je povinný na účet obce č. ú. 7700126001/5600, vedený v Prima banka a.s. Slovensko, zložiť čiastku vo výške 10 % z minimálnej ceny pozemku ako zábezpeku v termíne zverejnenia obchodnej verejnej súťaže, najneskôr však v deň ukončenia obchodnej verejnej súťaže. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak úspešný uchádzač od kúpy odstúpi. Neúspešným záujemcom sa finančné prostriedky vrátia do 14 dní po otvorení obálok. Úspešnému záujemcovi sa zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Navrhovateľ je povinný v prihláške do súťaže uviesť číslo účtu, na ktorý má byť finančná zábezpeka vrátená v prípade neúspešnosti v súťaži. V prípade, že navrhovateľ takéto číslo účtu neuvedie, bude finančná zábezpeka vrátená na číslo účtu, z ktorého bola zábezpeka uhradená.
1. Verejná obchodná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke obce www.novabystrica.sk, na úradnej tabuli obce Nová Bystrica a zverejnením v regionálnej tlači: Týždenník Kysuce, respektíve Kysucký večerník alebo Žilinský večerník.

Doba zverejnenia: od 13. 06. 2016 do 01. 07. 2016.
Žiadateľ predloží písomnú ponuku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom:
„ Neotvárať – odpredaj stavebných pozemkov vo vlastníctve obce Nová Bystrica„

spolu s prílohami:
- vyplnený formulár – prihláška do obchodnej verejnej súťaže – podpísaný návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Nová Bystrica
/viď príloha č. 3/
- čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči obci po lehote splatnosti,
/viď príloha č. 4/

2. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou na adresu:
Obec Nová Bystrica, Obecný úrad 657, 02305 Nová Bystrica ;
príp. podať osobne na podateľňu Obecného úradu počas úradných hodín.
3. Lehota na podávanie návrhov končí dňom 08. 07. 2016
4. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 13. 07. 2016, pričom jediným kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena. Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 3-členná komisia menovaná obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2016/B/19 zo dňa 31.05.2016. Za najvhodnejší bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom a výška cenovej ponuky bude najvyššia. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola verejná obchodná súťaž vyhlásená, bude zverejnený úspešný navrhovateľ. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
5. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 30 dní od ukončenia súťaže. Po vzájomnom odsúhlasení kúpnej zmluvy bude navrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne zmluvu podpísal a zároveň pri podpise zmluvy kúpnu cenu uhradil. Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností bude v lehote do 5 dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim. Návrh podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra nehnuteľností 66,00 € hradí kupujúci. Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu v stanovenej lehote alebo nedodrží stanovené lehoty, bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazných navrhovateľoch v poradí určenom komisiou pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. Zábezpeka sa prvému úspešnému uchádzačovi v takom prípade nevracia. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť, za splnenia súťažných podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu. Obhliadka nehnuteľností na mieste samom bude záujemcom umožnená vyhlasovateľom. Záujemcovia si účasť na obhliadke môžu dohodnúť s povereným zamestnancom Obecného úradu v Novej Bystrici, výlučne v pracovné dni od 8,00 hod. do 14,00 hod., pričom náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
a) odmietnuť všetky predložené návrhy,
b) obchodnú verejnú súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu,
c) ukončiť ju ako neúspešnú,
d) alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku.

Časový harmonogram obchodnej verejnej súťaže:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 13. 06. 2016
Ukončenie obchodnej verejnej súťaže: 08. 07. 2016
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 13. 07. 2016

Prílohy:

1. grafické znázornenie ponúkaných stavebných pozemkov v lokalite u Korčeka pdfPríloha_.1.pdf56.08 KB
2. grafické znázornenie ponúkaného stavebného pozemku v lokalite u Andrisa pdfPríloha_.2.pdf44.7 KB

3. prihláška do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Nová Bystrica (FO) alebo (PO,FO – podnikateľ) + Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy docPríloha_.3.doc45 KB
4. čestné vyhlásenie fyzickej osoby, resp. právnickej osoby docPríloha_.4.doc35 KB

V Novej Bystrici, dňa 13. 06. 2016

Ing. Jozef Balačin
starosta obce, v.r.

zskmojekysucekysucke muzeum