03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

„Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Partner projektu: Gmina Rajcza
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0175/17

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 631 153,84 Eur (536 480,75 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 58 762,81 Eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky).
Výška schválených výdavkov pre Obec Nová Bystrica: 587 628,10 Eur (499 483,87 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

 

Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie ochrany a propagácie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva Rajcze a Novej Bystrice

Stručný opis projektu:
Základným motívom projektu je zvýšenie povedomia obyvateľstva i návštevníkov cezhraničného regiónu - t.j. územia oboch partnerských obcí, o kultúrnych a prírodných hodnotách a o ich ochrane. Toto dosiahneme aktivitami zameranými na zvýšenie atraktivity regiónu a zvýšenie propagácie.

Atraktivitu i povedomie o ochrane zvýšime:
1) novou turistickou infraštruktúrou - nová rozhľadňa a lezecká stena na spoločnej turistickej trase,
2) novou elektronickou službou - aplikácia na vyhľadávanie turistických trás, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií v 4jazykoch,
3) novými spoločnými podujatiami - na podporu aktívneho spoznávania prírody a kultúrnych hodnôt a
4) základnou publicitou projektu, ktorá podporí informovanosť o projekte, o spolupráci obcí Rajcza a Nová Bystrica, o finančnej podpore Európskej únie a zároveň o samotnom kultúrnom a prírodnom dedičstve na území oboch partnerov.

Projekt je dôležitý ako rozšírenie už existujúcej spolupráce oboch partnerov a vytvorenie tak uceleného produktu v záujme efektívnej ochrany a prezentácie spoločných hodnôt.

Cezhraničný dopad projektu:

Realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi. Stretnutia v rámci projektu prispejú tiež k vytvoreniu ďalšej hospodárskej spolupráce medzi občanmi partnerských obcí. Projekt bude implementovaný na oboch stranách hranice, výhody plynúce z implementácie projektu budú viditeľne na oboch stranách hranice - v rámci projektu bude zmodernizovaná infraštruktúra. Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný. Jedným z dôležitých cieľov projektu je ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce verejných a komunitných inštitúcií a podnikateľov. Partneri z oboch krajín boli zapojení do prípravy a budú zapojení do realizácie a vyúčtovania projektu a to vecne, organizačne, ako aj finančne.
Cezhraničný efekt sa týka aj turistov, ktorí budú vnímať región ako jeden celok a to vďaka trase, ktorá vedie medzi našimi obcami a taktiež vďaka možnosti spoznať región, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo.
Projekt má vplyv aj na miestne obyvateľstvo, pretože pre nich sa projektom prispeje k uchovaniu ich vlastného kultúrneho a prírodného dedičstva.
Projektom sa vytvorí jedna spoločná turistická trasa s atrakciami, ktorou môžu jednoducho a plynule prechádzať vlastným a susedným regiónom, tak sa opäť prispeje k odbúravaniu bariér hraníc, jazykov a národov.

 

Investícia v Novej Bystrici:

Predmetom investície je realizácia prvkov infraštruktúry kultúrneho a prírodného dedičstva a to:
- výstavba novej rozhľadne - bude slúžiť ako orientačný bod a atrakcia pre spoznávanie prírodných krás pohraničia;
- vybudovanie lezeckej steny v rámci oddychovej zóny ako súčasť turistickej trasy spájajúcej oboch partnerov – bude súčasťou oddychového miesta na turistickej trase a bude použiteľná zdarma v rámci podpory aktívneho spoznávania prírodných hodnôt regiónu;
- zreštaurovanie a rekonštrukcia existujúcej kaplnky, ako významného historického prvku územia obce a súčasť kultúrneho dedičstva;
- výstavba repliky starej vidieckej tradičnej drevenice z roku 1876, za účelom prezentácie miestnej architektúry a ľudových zvykov a tradícií (taktiež bude súčasťou oddychovej zóny multifunkčného areálu).

 

03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

„Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Partner projektu: Gmina Rajcza
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0175/17

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 631 153,84 Eur (536 480,75 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 58 762,81 Eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky).
Výška schválených výdavkov pre Obec Nová Bystrica: 587 628,10 Eur (499 483,87 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

 

Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie ochrany a propagácie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva Rajcze a Novej Bystrice

Stručný opis projektu:
Základným motívom projektu je zvýšenie povedomia obyvateľstva i návštevníkov cezhraničného regiónu - t.j. územia oboch partnerských obcí, o kultúrnych a prírodných hodnotách a o ich ochrane. Toto dosiahneme aktivitami zameranými na zvýšenie atraktivity regiónu a zvýšenie propagácie.

Atraktivitu i povedomie o ochrane zvýšime:
1) novou turistickou infraštruktúrou - nová rozhľadňa a lezecká stena na spoločnej turistickej trase,
2) novou elektronickou službou - aplikácia na vyhľadávanie turistických trás, kultúrnych pamiatok a prírodných atrakcií v 4jazykoch,
3) novými spoločnými podujatiami - na podporu aktívneho spoznávania prírody a kultúrnych hodnôt a
4) základnou publicitou projektu, ktorá podporí informovanosť o projekte, o spolupráci obcí Rajcza a Nová Bystrica, o finančnej podpore Európskej únie a zároveň o samotnom kultúrnom a prírodnom dedičstve na území oboch partnerov.

Projekt je dôležitý ako rozšírenie už existujúcej spolupráce oboch partnerov a vytvorenie tak uceleného produktu v záujme efektívnej ochrany a prezentácie spoločných hodnôt.

Cezhraničný dopad projektu:

Realizácia projektu prispeje k posilneniu a rozšíreniu spolupráce medzi partnermi. Stretnutia v rámci projektu prispejú tiež k vytvoreniu ďalšej hospodárskej spolupráce medzi občanmi partnerských obcí. Projekt bude implementovaný na oboch stranách hranice, výhody plynúce z implementácie projektu budú viditeľne na oboch stranách hranice - v rámci projektu bude zmodernizovaná infraštruktúra. Projekt prispeje k sociálnej integrácii ľudí z oblastí, kde bude realizovaný. Jedným z dôležitých cieľov projektu je ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce verejných a komunitných inštitúcií a podnikateľov. Partneri z oboch krajín boli zapojení do prípravy a budú zapojení do realizácie a vyúčtovania projektu a to vecne, organizačne, ako aj finančne.
Cezhraničný efekt sa týka aj turistov, ktorí budú vnímať región ako jeden celok a to vďaka trase, ktorá vedie medzi našimi obcami a taktiež vďaka možnosti spoznať región, jeho prírodné a kultúrne dedičstvo.
Projekt má vplyv aj na miestne obyvateľstvo, pretože pre nich sa projektom prispeje k uchovaniu ich vlastného kultúrneho a prírodného dedičstva.
Projektom sa vytvorí jedna spoločná turistická trasa s atrakciami, ktorou môžu jednoducho a plynule prechádzať vlastným a susedným regiónom, tak sa opäť prispeje k odbúravaniu bariér hraníc, jazykov a národov.

 

Investícia v Novej Bystrici:

Predmetom investície je realizácia prvkov infraštruktúry kultúrneho a prírodného dedičstva a to:
- výstavba novej rozhľadne - bude slúžiť ako orientačný bod a atrakcia pre spoznávanie prírodných krás pohraničia;
- vybudovanie lezeckej steny v rámci oddychovej zóny ako súčasť turistickej trasy spájajúcej oboch partnerov – bude súčasťou oddychového miesta na turistickej trase a bude použiteľná zdarma v rámci podpory aktívneho spoznávania prírodných hodnôt regiónu;
- zreštaurovanie a rekonštrukcia existujúcej kaplnky, ako významného historického prvku územia obce a súčasť kultúrneho dedičstva;
- výstavba repliky starej vidieckej tradičnej drevenice z roku 1876, za účelom prezentácie miestnej architektúry a ľudových zvykov a tradícií (taktiež bude súčasťou oddychovej zóny multifunkčného areálu).