Projekty obce

Obec Nová Bystrica sa v rozpočtovom roku 2019 rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti, čistoty a predchádzania kriminality vo verejnom priestore a to na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Obce Nová Bystrica.

03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

 „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

25.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Obci Nová Bystrica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

27.09.2018

Názov zákazkyZvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí Výstavba informačného centra“.

 Predmet zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079

 

 Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov

 

Projekty obce

Obec Nová Bystrica sa v rozpočtovom roku 2019 rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti, čistoty a predchádzania kriminality vo verejnom priestore a to na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Obce Nová Bystrica.

03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

 „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

25.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Obci Nová Bystrica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

27.09.2018

Názov zákazkyZvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí Výstavba informačného centra“.

 Predmet zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác - Výstavba informačného centra k projektu s názvom Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v pohraničí,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

Kód mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/II/B/0079

 

 Kód CPV -     45000000-7   -   Stavebné práce

45210000-2   -   Stavebné práce na stavbe budov