Projekty obce

12.01.2021
Projekt rieši úpravy a rozšírenie – prístavbu materskej školy, ktorá je umiestnená na prízemí objektu s cieľom zvýšiť kapacitu materskej škôlky minimálne o 10 detí. Realizáciou projektu sa tiež rieši úprava vonkajšieho areálu, na ploche pred objektom v areály základnej školy sa vybuduje nové detské ihrisko, ktoré bude slúžiť iba pre potreby škôlky. Objekt sa bude riešiť ako bezbariérový a zároveň sa cez projekt zabezpečí obstaranie potrebného materiálno-technického vybavenia.

pdfNBystrica_-_web_stranka_-_IROP_MS.pdf597.89 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Obec_a_Linkson.pdf558.94 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Príloha_č._1__opis_predmetu_zákazky.pdf478.94 KB

Obec Nová Bystrica sa v rozpočtovom roku 2019 rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti, čistoty a predchádzania kriminality vo verejnom priestore a to na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Obce Nová Bystrica.

03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

 „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

25.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Obci Nová Bystrica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Projekty obce

12.01.2021
Projekt rieši úpravy a rozšírenie – prístavbu materskej školy, ktorá je umiestnená na prízemí objektu s cieľom zvýšiť kapacitu materskej škôlky minimálne o 10 detí. Realizáciou projektu sa tiež rieši úprava vonkajšieho areálu, na ploche pred objektom v areály základnej školy sa vybuduje nové detské ihrisko, ktoré bude slúžiť iba pre potreby škôlky. Objekt sa bude riešiť ako bezbariérový a zároveň sa cez projekt zabezpečí obstaranie potrebného materiálno-technického vybavenia.

pdfNBystrica_-_web_stranka_-_IROP_MS.pdf597.89 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Obec_a_Linkson.pdf558.94 KB

pdfKZ_zo_dňa_17.12.2020_-Príloha_č._1__opis_predmetu_zákazky.pdf478.94 KB

Obec Nová Bystrica sa v rozpočtovom roku 2019 rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti, čistoty a predchádzania kriminality vo verejnom priestore a to na nehnuteľnostiach vo výlučnom vlastníctve Obce Nová Bystrica.

03.12.2019

Obec Nová Bystrica ako vedúci partner projektu realizuje projekt s názvom:

 „Efektívna spolupráca pohraničných partnerských obcí - pokračovanie“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

25.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Obci Nová Bystrica – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti