27.04.2021

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám

oznámila, že v časti obce Nová Bystrica Rajnohovia až po Obecný úrad

podrobenejšie v týchto častiach obce: Rajnohovia, Sobolovia, Romaníkovia, Hančinovia, Klanicovia, Pastvovci, Mackovia, Veľký Potok,

ďalej v časti obce od osady pod Podolinou až po časť obce Kohútovia,

a ďalej v časti obce od Obecného úradu až po časť obce Cádrikovia

bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 20.05.2021  07:30  do: 20.05.2021  18:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

 

Nová Bystrica 21.04.2021

27.04.2021

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v pltnom znení nám

oznámila, že v časti obce Nová Bystrica Rajnohovia až po Obecný úrad

podrobenejšie v týchto častiach obce: Rajnohovia, Sobolovia, Romaníkovia, Hančinovia, Klanicovia, Pastvovci, Mackovia, Veľký Potok,

ďalej v časti obce od osady pod Podolinou až po časť obce Kohútovia,

a ďalej v časti obce od Obecného úradu až po časť obce Cádrikovia

bude prerušená distribúcia elektriny v termíne: od: 20.05.2021  07:30  do: 20.05.2021  18:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na odberných miestach, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0800 159 000.

 

Nová Bystrica 21.04.2021