21.09.2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí

vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  • účel vyvlastnenia: zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
  • údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
  • katastrálne územie: Nová Bystrica
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN E 387 na LV 4897, KN E 461 na LV 3318, KN E č. 288/1 na LV 4305.

21.09.2020

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí

vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

  • účel vyvlastnenia: zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.
  • údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
  • katastrálne územie: Nová Bystrica
  • parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN E 387 na LV 4897, KN E 461 na LV 3318, KN E č. 288/1 na LV 4305.