Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
 o verejnom poriadkuObec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e
N o v á   B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006

    Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica
č. 3/2006


Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.2/2006

Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
 o verejnom poriadkuObec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e
N o v á   B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006

    Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica
č. 3/2006


Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.2/2006