Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica
č. 3/2006


Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.2/2006

    Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Nová Bystrica
č. 3/2006


Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V Š E O B E C N É   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.2/2006